NIEUWS

26-01-2023

13 Maart: Gehoor convenant of wetgeving?

 

Debat Preventie gehoorschade door versterkte muziek

13 maart: Convenant of wetgeving?

De overheid heeft met het convenant gekozen voor zelfregulering; de overheid zou er ook voor kunnen kiezen om maatregelen dwingend op te leggen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen experts uit de gezondheidsraad, adviesbureaus, akoestici en geluidstechnici/-experts u informeren over de stand van zaken. We gaan graag met de praktijkmensen in gesprek over de vraag of zelfregulering m.b.v. het convenant voldoende mogelijkheden geeft om alle partijen artiesten, locaties, organisatoren en technici in het werkveld achter hetzelfde doel te krijgen. Of zou wetgeving daarbij transparanter en eenduidiger zijn?

Hoe kunnen we beter met elkaar samenwerken, meten en weten?
Is er meer voorlichting nodig? Wat kunnen de verschillende brancheverenigingen doen?

 

Ben je geïnteresseerd om bij te dragen aan het debat over preventie gehoorschade, kom dan 13 maart a.s. tussen 13.30u en 18.00u naar de Preventie-gehoorschadebijeenkomst. Deze middag wordt in samenwerking georganiseerd door de VPT en de AES in Theater Rotterdam.

Hier praten we over het volgende programma:

13.30 Inloop
14.00 Introductie
          
Antoinette Wijffels, VPT
          Cees Mulder, AES
14.10 Gehoor- en gehoorschade
           Jan de Laat, LUMC          
14.50 Geluidsniveaus in de praktijk
          Peter van der Geer, Event Acuostics
15.10 De dillema's met niveuas in clubs
          Mark Devlaeminck
15.50 Geluid en de nieuwe omgevingswet
          Theo van Diepen, Peutz
16.30 Discussie
17.30 Borrel

Op deze middag zullen de volgende sprekers aanwezig zijn:

Jan de Laat van het LUMC ;
Klinisch fysicus aan het Leids Universitair Medisch Centrum, heeft veel onderzoek gedaan naar het gehoor en in bijzonder gehoorschade, de belasting van het gehoor en het ervaren van geluidhinder. In zijn lezing gaat hij in op het functioneren van het gehoor, hoe gehoorschade ontstaat en hoe het zich manifesteert.

Peter van der Geer van Event Acoustics;

Akoesticus bij Event Acoustics, bewaakt geluid bij grote events en uitgaansgebieden. Adviseert bij deze ook zodat met slimme oplossingen het geluid naar de omgeving wordt beperkt en toch een wenselijk geluidniveau wordt gehaald voor het event. Tijdens het bewaken van de geluidniveaus worden deze niveaus ook vastgelegd, wat in de loop van de tijd een grote hoeveelheid aan meetdata heeft opgeleverd. In zijn lezing zal hij ingaan op de niveaus die voorkomen bij deze events en uitgaansgebieden.

Mark Devlaeminck;
Fysicus, heeft audio-engineering gestudeerd, bouwt luidsprekers op specificatie voor professionele en high-end toepassingen en adviseert clubs op het gebied van geluid en akoestiek. Zo helpt hij die bedrijven bij het voldoen aan de normen en het verkrijgen van de omgevingsvergunning, wat onder andere inhoudt dat hij geluidrapporten maakt en systemen ontwerpt. Hij heeft in die hoedanigheid veel te maken met clubs die “worstelen” met de limieten aan de gestelde geluidseisen en zal in zijn lezing hierop ingaan.

Theo van Diepen van Peutz;
Gehoorschade ontstaat door een opeenstapeling van langdurige blootstelling aan verschillende bronnen van hard geluid. De overheid onderkent daarin grofweg drie bronnen:


Aanmelden kan door te mailen naar info@vpt.nl (AES-leden via de website van de AES onder vermelding van uw lidnummer). Voor niet leden vragen wij een vergoeding van 25 euro.

Gehoorschade ontstaat door een opeenstapeling van langdurige blootstelling aan verschillende bronnen van hard geluid. De overheid onderkent daarin grofweg drie bronnen:
 

Geluid uit de omgeving

Geluid in de omgeving is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). Geluidsoverlast kan gezondheid en woongenot schaden. Daarom zijn er regels en geluidsnormen. Bijvoorbeeld voor verkeer, luchthavens, evenementen en het spoor. De wet zal worden aangepast in de nieuwe omgevingswet.
 

Geluid op het werk

Geluid op het werk is geregeld in de Arbowet. Het gaat dan met name om langdurige belasting. Het gehoor is een zintuig dat erg gevoelig is voor langdurige belasting. De overbelasting begint al bij een equivalent geluidsniveau van 80 dB(A) gedurende langere tijd. Deze waarde wordt, uitgaande van acht uren per dag en vijf dagen in de week gedurende meerdere werkzame jaren, als veilige grens beschouwd in de Arbo wetgeving.
 

Geluid in de privésfeer

Om gehoorschade door geluid in de privésfeer te voorkomen, worden door de overheid vijf beleidssporen gevolgd:

  1. Voorkomen van onverantwoorde blootstelling aan versterkte muziek;
  2. voorkomen van te lang en te hard muziek luisteren via persoonlijke muziekspelers en oortjes;
  3. bewustwording en educatie van het publiek;
  4. ontwikkeling van kennis over de preventie van gehoorschade;
  5. het volgen van de ontwikkeling en prevalentie van gehoorschade (monitoring), met name bij jongeren.


Voor het realiseren van deze sporen heeft de overheid in het Convenant preventie gehoorschade versterkte muziek maatregelen opgenomen om gehoorschade door blootstelling in de privésfeer te voorkomen. Het huidige (derde) convenant loopt af in 2023. De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over vervolgbeleid. De raad adviseert om het maximale geluidsniveau te verlagen van 103 dB(A) naar 100 dB(A), gemeten als een gemiddelde over vijftien minuten, en dit wettelijk vast te leggen. Op deze manier wordt er aangesloten bij omringende landen en bij het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin ook rekening is gehouden met het belang van muziekbeleving. Het stimuleren van het gebruik van gehoorbescherming verdient ook prioriteit.

 

Tot 13 maart in Theater Rotterdam!

Namens het bestuur van de VPT en AES,

Antoinette Wijffels, Cees Mulder

 

Vereniging voor Podiumtechnologie
Noorderweg 2J
1221 AA HILVERSUM
Tel: 020 - 61 61 238
www.vpt.nl
info@vpt.nl

 

 

LID WORDEN