Redactiestatuut Zichtlijnen

 

Preambule
De VPT is uitgever van het tijdschrift Zichtlijnen. Het tijdschrift verschijnt zes keer per jaar. Het heeft een onafhankelijke redactie en een hoofd-, eindredacteur die, evenals de grafisch vormgever, de auteurs en de advertentieacquisiteur, op freelance basis werken, c.q. met een overeenkomst van opdracht diensten verlenen aan het blad.

De (hoofd)redactie werkt volgens algemeen gangbare journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opinie, en zonder rechtstreekse commerciële beïnvloeding van buitenaf of binnenuit.

Dit redactiestatuut regelt de verhouding tussen de vereniging en de (hoofd)redactie, alsmede de verhouding tussen de redactie en de hoofdredacteur.

Uitgever

 1. De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT), gevestigd te Amsterdam, is voor eigen rekening en risico uitgever van een tijdschrift, getiteld ‘Zichtlijnen’.
 2. Deze uitgave heeft tot doel om een vakblad te zijn over vakinhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van podiumtechnologie, theatervormgeving, en theaterarchitectuur voor de leden van de Vereniging voor Podiumtechnologie. Dit alles in de brede zins des woords.
 3. Het eigendomsrecht op de titel ‘Zichtlijnen’ berust bij de VPT.
 4. De VPT draagt het bepalen van de inhoud van dit tijdschrift op aan een onafhankelijke hoofdredactie die op zijn beurt een gezelschap van deskundigen aanstelt als redactie. De hoofdredacteur heeft altijd zeggenschap en eindverantwoordelijkheid over de uiteindelijke inhoud van het tijdschrift.
 5. De VPT vrijwaart de hoofdredactie en de individuele leden van de redactie voor de geldelijke gevolgen van rechtsaanspraken, welke derden terzake van het redactionele beleid kunnen maken.
 6. Het staat de hoofdredactie en de redactie vrij om zelfstandig en onafhankelijk te berichten over de VPT of over zaken die daarmee verband houden.
 7. De VPT geeft derden toegang tot het blad door middel van commerciële advertenties.
 8. De VPT heeft in elk nummer van het blad de beschikking over 4 pagina’s netto, die in overleg met de hoofdredacteur, maar altijd onder verantwoordelijkheid van de VPT, in casu het bureau, ingevuld kunnen worden.
 9. Wanneer de VPT te kennen heeft gegeven dat het voornemens is om zijn beleid inzake Zichtlijnen op hoofdpunten te wijzigen kan de hoofdredactie op kosten van de VPT advies vragen aan een externe, onafhankelijke adviseur tot een bedrag binnen de grenzen van de redelijkheid.

Bestuur van de VPT

 1. Het bestuur van de VPT benoemt de directeur van het bureau als verantwoordelijke voor de financiële, organisatorische en technische voorzieningen die de uitgave mogelijk maken.
 2. Het bestuur wijst uit zijn midden een of twee leden aan die contact houden met de hoofdredacteur. Tenminste eenmaal per jaar bespreekt de hoofdredacteur met deze bestuurder(s) het redactionele beleid.

Directeur van het bureau

 1. De directeur is verantwoording schuldig aan het bestuur van de VPT.
 2. De directeur van het bureau bewaakt namens het bestuur van de VPT de redactionele formule en het zakelijke beleid. Wijzigingen behoeven zijn instemming.
 3. Ingrijpende wijzigingen van de redactieformule behoeven de instemming van de directeur.
 4. de directeur is verplicht de (hoofd)redactie in een vroeg stadium te informeren over alle zaken die gevolgen hebben voor de vorm, inhoud en frequentie van het blad.
 5. Directeur en hoofdredacteur overleggen periodiek over de exploitatie van het blad.
 6. De directeur stelt jaarlijks - na overleg met de hoofdredacteur - een begroting en een financieel meerjarenplan vast. De begroting behoeft de goedkeuring van het bestuur van de VPT.
 7. De directeur stelt jaarlijks de omvang van het blad en de verhouding redactiepagina's-advertenties vast, zulks na goed overleg met de hoofdredacteur.

Hoofdredacteur

 1. De hoofdredacteur wordt aangesteld door de directeur van het bureau en het bestuur van de VPT.
 2. De hoofdredacteur treedt op als woordvoerder van de redactie.
 3. De hoofdredacteur stelt, in overeenstemming met de suggesties en bijdragen van de redactie, de tweemaandelijkse afleveringen van Zichtlijnen samen.
 4. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor:
  1. het uitzetten van artikelen en het corresponderen daarover met auteurs;
  2. de eindredactie van alle bijdragen;
  3. de kwaliteit van alle bijdragen;
  4. het beheren van archivalia en overige eigendommen van de redactie;
  5. het functioneren van het blad in overeenstemming met alle gangbare journalistieke normen.
 5. De hoofdredacteur is verantwoording schuldig aan de directeur van het bureau over:
 1. het beheer van het redactiebudget, dat jaarlijks in overleg met de uitgever wordt samengesteld.
 2. het tweemaandelijks, tijdig aanleveren van voldoende, zorgvuldig geredigeerde en in drukproef gecorrigeerde kopij aan de drukker;
 3. het tijdig informeren van belanghebbenden over eventuele bijzonderheden;
 4. de werkzaamheden van de redactie en alle andere medewerkers aan het blad.

Redactie

 1. De hoofdredacteur stelt de redactie samen. Deze is daarbij gebonden aan enige wens, suggestie van de redactie en niet-redactieleden, maar ziet erop toe dat de samenstelling van de redactie recht doet aan de in artikel 2 bij ‘Uitgave’ genoemde doelstelling en doelgroep van de VPT.
 2. Benoeming tot redactielid geschiedt voor een periode van twee jaar, na afloop waarvan de hoofdredactie eenmaal kan besluiten tot een herbenoeming voor een even lange periode.
 3. Lidmaatschap van de redactie is niet te verenigen met het bekleden van enige functie die de betrokkene gezag verleent over enig redactielid, over de hoofdredacteur of over enige van diens medewerkers.
 4. De redactie doet suggesties aan de hoofdredacteur welke bijdragen in aanmerking komen voor publicatie in Zichtlijnen. De hoofdredacteur heeft daarbij het laatste woord.
 5. De redactie komt bij voorkeur zes keer per jaar bijeen, telkens minimaal een maand voorafgaande aan de auteursdeadline van een nummer. Elk van deze redactievergaderingen is toegankelijk voor alle redactieleden en de hoofdredacteur. De hoofdredacteur en de redactie beslissen over het al dan niet tot de vergadering toelaten van niet-redactieleden.
 6. Allen die een vergadering van de redactie hebben bijgewoond of die het verslag daarvan ontvangen zijn verplicht om het besprokene geheim te houden. Over het oordeel van de redactie over inzendingen doet, tenzij de redactie anders overeenkomt, uitsluitend de hoofdredacteur mededelingen aan de auteurs.
 7. De hoofdredacteur is de voorzitter van de redactievergadering. Hij roept de vergaderingen bijeen. Het staat de redactie niet zonder meer vrij te vergaderen buiten aanwezigheid van de hoofdredacteur
 8. In geval van zwaarwegende conflicten, het redactiewerk betreffende, tussen redactieleden of tussen de
 9. hoofdredacteur en een of enkele redactieleden bemiddelt de directeur van het bureau van de VPT.

Wijziging en geschillen

 1. Dit statuut treedt in werking op 1 januari 2006.
 2. Wijziging van dit statuut wordt in onderling overleg tussen het bestuur van de VPT en de (hoofd)redactie vastgelegd.
 3. Geschillen over de uitvoering van dit statuut worden voorgelegd aan een ter zake kundige mediator.

LID WORDEN