NIEUWS

31-05-2018

Eerste resultaten Regionale Cultuurindex tonen grote verschillen in culturele rijkdom

De eerste resultaten van de Regionale Cultuurindex geven een beeld van de culturele capaciteit – oftewel het aanbod – per provincie. Op basis van twintig indicatoren wordt duidelijk welke provincie per hoofd van de bevolking het omvangrijkste culturele aanbod heeft, rekening houdend met de waardering voor verschillende cultuurvormen. Het aanbod is in kaart gebracht in vijf culturele sectoren: podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst, letteren en film. Met een gewogen optelsom van scores in deze sectoren, wordt de top drie gevormd door respectievelijk Groningen, Zeeland en Noord-Holland.

De Regionale Cultuurindex is een belangrijke aanvulling op de Cultuurindex Nederland. Met dat instrument verzamelt de Boekmanstichting tweejaarlijks cijfers over 87 indicatoren over kunst en cultuur in Nederland. Door dit omvangrijke palet aan statistieken over 2005-2015 bij elkaar te brengen en overkoepelende ontwikkelingen te analyseren, worden landelijke trends in kunst en cultuur inzichtelijk. Maar in deze landelijke cultuurindex is niet afdoende te zien hoe het culturele aanbod ervoor staat in de regio. Wel bekend is dat voor gemeenten een belangrijke rol is weggelegd als aanbieders van kunst en cultuur, aangezien deze de grootste cultuursubsidiënt zijn binnen de overheden (zie voor cijfers bijvoorbeeld Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018). Bovendien wordt het merendeel van de Rijkssubsidies toegekend aan culturele instellingen in de Randstad, waardoor de grote steden aldaar ook verantwoordelijkheid dragen voor het aanbod in de omliggende regio. Dat vraagt een weloverwogen, goed onderbouwde stellingname over de uiteindelijke geografische spreiding van cultuuraanbod, en daarmee samenhangende spreiding van publiek en geldstromen.

De Boekmanstichting ontwikkelt daarom samen met Atlas voor gemeenten de Regionale Cultuurindex. Deze zal bestaan uit de pijlers Capaciteit, Participatie en Geldstromen – naar voorbeeld van de Cultuurindex Nederland die in de loop van 2018 worden gepubliceerd.

Op het gebied van de podiumkunsten vormt Noord-Holland een absolute uitschieter, terwijl de provincies die daarop volgen dicht bij elkaar liggen. In de letterensector gaat Zeeland voorop, gevolgd door Overijssel en Groningen. Noord-Holland en Friesland hebben het meeste aanbod op het gebied van beeldende kunsten, gevolgd door Zuid-Holland en Zeeland, die een bijna gelijke score hebben.

Zie hier de bron en verantwoording afbeelding.

Onder de categorie podiumkunsten vallen het aantal podia (gewicht: 5%) en culturele festivals (gewicht: 5%) in de stad en regio, en het jaarlijks aantal uitvoeringen (gewicht: 20%) daarop. Op die manier is zo goed mogelijk rekening gehouden met zowel de omvang als de diversiteit van het aanbod; eenzelfde aantal uitvoeringen op een groter aantal (kleinere) podia telt in de index dus zwaarder mee. De gebruikte data zijn afkomstig van de Vereniging van Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF), de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), EM-cultuur, Respons en van de afzonderlijke podia, op basis van eigen dataverzameling. Een podium is meegeteld als er sprake is van wekelijks aanbod. Dat wil zeggen: minstens veertig (rekening houdend met twaalf weken zomersluiting) uitvoeringen in 2016 of (in verband met tijdelijke sluitingen) minstens twintig uitvoeringen in 2016 en in één van de voorgaande vier jaren minstens veertig uitvoeringen. Volgens dat criterium had Nederland in 2016 450 podia.

Lees het hele artikel op cultuurindex.nl.

LID WORDEN