NIEUWS

01-02-2017

Gewijzigde Arbowet aangenomen

Op dinsdag 24 januari heeft de Eerste kamer het wetsvoorstel voor de nieuwe Arbowet als hamerstuk afgedaan.

Dit voorstel wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen.

De voorgestelde wijzigingen vloeien vooral voort uit het advies "Betere zorg voor werkenden" van de Sociaal-Economische Raad (SER) van 19 september 2014 en uit de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 januari 2015 met het kabinetsstandpunt over dit advies. In die brief waren de volgende voornemens voor wetswijziging aangekondigd:

  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
  • het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
  • ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners met taken uit de arboregelgeving;
  • het basiscontract arbodienstverlening;
  • meer mogelijkheden voor handhaving op bovenstaande onderwerpen, en
  • toezicht.

Het voorstel is op 13 september 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.
De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 januari 2017 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend. Dit betekent dat zij, indien er een stemming zou hebben plaatsgevonden, tegen zouden hebben gestemd.

Zie hier voor alle achterliggende informatie.

Het wetsvoorstel zal in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Dit tijdstip kan voor de verschillende artikelen of onderdelen van de wet verschillen. Vooralsnog is de vermoedelijke datum van inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet 1 juli 2017. De afkondiging van een Koninklijk Besluit vindt plaats in de Nederlandse Staatscourant. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode van één jaar gelden.

Bron: Eerste Kamer der Staten-Generaal, Rendement.nl, Arbo

 

LID WORDEN