NIEUWS

17-12-2019

Handreiking governance bij bis-aanvraag 2021-2024

U wilt een BIS-subsidie aanvragen voor 2021-2024. Daarbij wordt van u gevraagd dat u inzicht geeft in de wijze waarop u de Governance Code Cultuur deze periode (stapsgewijs) vertaalt in concrete uitvoering van beleid. Deze handreiking is bedoeld om u te helpen bij het formuleren van uw antwoord en is opgesteld door Cultuur+Ondernemen, houder van de Governance Code Cultuur. De handreiking is afgestemd met het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en de Raad voor Cultuur. U kunt deze tool ook als pdf downloaden​.

W is de governance code cultuur?

Governance is de manier waarop uw organisatie bestuur en toezicht inricht. Het gaat over besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen. Maar ook over gedrag, verantwoordelijkheid en integriteit. De Governance Code Cultuur bestaat uit 8 principes en helpt culturele organisaties om de governance goed in te richten. Zo kunnen mensen erop vertrouwen dat uw organisatie goed wordt bestuurd, dat het toezicht goed functioneert en dat u (maatschappelijke) verantwoordelijkheid neemt. In het kort: dat uw organisatie de gangbare standaarden voor goed bestuur en toezicht volgt. U kunt de Governance Code Cultuur hier downloaden/bestellen.

 

Deadlines en doorlooptijd

Uw aanvraag moet uiterlijk 31 januari 2020 vóór 17.00 uur door het ministerie van OCW zijn ontvangen. Op de pagina over de aanvraagmodule vindt u meer informatie over het indienen van een aanvraag en de werking van de online aanvraagmodule.

LID WORDEN