NIEUWS

27-02-2020

Invoering Fair Practice Code kost ruim twintig miljoen euro

Op 19 februari verscheen het rapport ‘Gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code’, begeleid met een Kamerbrief van de Minister. Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de Fair Practice Code. Dit is een gedragscode om de arbeidsmarktsituatie in de culturele en creatieve sector te verbeteren. Het rapport worden is geschreven is naar aanleiding van de motie Asscher. De motie Asscher verzoekt om te onderzoeken wat de daadwerkelijke kosten zijn van implementatie van de Fair Practice Code in de gehele culturele sector.

Het onderzoek schetst de meerkosten van de Fair Practice Code uitgaande van het huidige aanbod van meerjarig Rijksgesubsidieerde instellingen. In totaal bedragen de meerkosten van deze instellingen 20,1 miljoen euro9 . De meerkosten bestaan uit compensatie voor tekortschietende beloning en onbetaald structureel overwerk. Daarnaast schetst het onderzoek inzicht in de gevolgen voor het culturele aanbod bij het huidige financieel kader voor 2021-2024.

Gevolgen voor het aanbod Door toepassing van fair pay krijgt een deel van de instellingen te maken met hogere personele lasten. Als de inkomsten niet groeien dan moeten instellingen de overige kosten terugbrengen. Dat kan door het aanbod te verminderen. Voor de podiumkunsten is daarbij het sectoradvies van de Raad voor Cultuur relevant10. De Raad benadrukt het belang van een juiste verhouding tussen de hoeveelheid aanbod en het absorptievermogen door de podia. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle instellingen hun aanbod hoeven te verminderen. (Middel)grote musea, orkesten en grote festivals kunnen de meerkosten van fair pay gedurende de subsidieperiode 2021-2024 geleidelijk opvangen binnen hun huidige bedrijfsvoering. 

Bron: Rijksoverheid

 

LID WORDEN