NIEUWS

13-11-2019

Kort verslag Algemene Ledenvergadering VPT

Beste leden,

 

Gisteren vond in Hilversum de Algemene ledenvergadering plaats. We gaan een uitgebreid verslag maken van de bijeenkomst, maar wilden u via deze weg vast een update geven van de zaken die besproken en besloten zijn.

Allereerst kunnen we trots melden dat de vereniging een nieuwe voorzitter heeft in de persoon van Maaike Westinga. Zij is al enkele jaren bestuurslid en vervult dus vanaf nu de rol van voorzitter. Antoinette Wijffels is gekozen voor een tweede termijn en zal de rol van penningmeester voor haar rekening blijven nemen. Zij kreeg tijdens de vergadering nog complimenten voor het op orde brengen en inzichtelijk maken van de financiële huishouding van de vereniging. Verder is sinds gisteren het bestuur uitgebreid met drie nieuwe leden; Maarten Otten (Noord Nederlands Toneel), Gert Beinema (Theater Junushoff Wageningen) en Huub Mars (Nederlandse Reis Opera).

In de vergadering werd het bestuursverslag over 2018 behandeld, alsmede de begroting van 2020. Beide zijn door de vergadering goedgekeurd, na een positief advies van de kascontrolecommissie. Binnen de kascontrolecommissie vindt per 1 januari 2020 een wisseling van de wacht plaats. Frits van den Haspel en Jeroen de Leeuw treden af en Thijs Gennissen en Henk Kroon nemen hun plek in.

Ten slotte heeft het bestuur in de vergadering een voorstel gedaan voor een nieuwe structuur van lidmaatschappen met bijbehorende tarieven en voordelen. Hierover is in de vergadering een goede discussie gevoerd. Het bestuur neemt de suggesties mee en zal in een volgende ALV hierop terugkomen.

 

We danken alle aanwezigen voor hun inbreng.

 

Namens het bestuur van de VPT,

Klaas Tops, secretaris

LID WORDEN