NIEUWS

12-07-2016

Nieuwe CAO Nederlandse Podia

Werkgeversorganisatie Nederlandse Podia (WNP) en FNV KIEM (vanaf 1 juli 2016 de Kunstenbond) hebben een definitief akkoord bereikt over de CAO Nederlandse Podia 2016-2017. De CAO heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. De CAO is het resultaat van moderne principiële keuzes van de zijde van de vakbond en de werkgevers in de theaterbranche en bevat afspraken over de Wet Werk en Zekerheid, duurzame inzetbaarheid en gelijk speelveld voor werknemers en zelfstandigen.

Gegeven de toegenomen kwetsbaarheid van veel podia door een zich, qua subsidies, terugtrekkende lokale overheid is binnen de mogelijkheden van de wet gekozen voor flexibiliteit, om zo werknemers bij pieken te kunnen blijven inzetten. Gezien het seizoenskarakter van de branche is het mogelijk gebleken middels deze CAO toch de nodige flexibiliteit te blijven bieden voor de leden van de WNP. 

Daarnaast hebben bonden en werkgevers een sociale en kostenefficiënte weg voor oudere werknemers gevonden die een keuze biedt in de gegeven situatie waarin iedereen een latere pensioendatum krijgt: Hierbij is 80% werktijd - 90% salaris - 100% pensioen is onder gedefinieerde omstandigheden een mogelijkheid geworden.

Voorts is er gekozen voor een principiële bescherming van werknemers en zzp‘ers werkzaam in onze branche. Hierdoor wordt het speelveld voor deze voor onze branche belangrijke groep ondernemers meer gelijk getrokken.

Tenslotte zijn partijen het eens geworden over een realistische loonstijging per 1 juli 2016 van 1%, welke qua percentage past bij de huidige prijsontwikkelingen.

De CAO Np 2016-2017 is tijdig aangemeld bij het ministerie van SZW, u vindt de definitieve tekst van de CAO op de websites van CAO-partijen. 

Bron: Werkgeversvereniging Nederlandse Podia

LID WORDEN