NIEUWS

20-04-2021

Sta cultuuronderwijs weer toe!

De huidige gestelde maatregelen en richtlijnen vanuit de overheid bevatten tegenstrijdigheden en veroorzaken onduidelijkheid. Het niet kunnen aanbieden van fysieke lessen heeft vergaande gevolgen voor de werkgelegenheid in de culturele sector: organisaties en docenten (zzp en loondienst) zijn direct afhankelijk van amateurkunstbeoefenaars als de betalende klant en merken daarin nu al een daling. Gevreesd wordt voor een verdere daling op de lange termijn wanneer een economische crisis de koopkracht zal doen afnemen. De gevolgen zullen zich deels pas openbaren nadat steunmaatregelen als de NOW en Tozo alweer zijn afgebouwd.

Het Platform voor freelance musici, heeft het voortouw genomen in het opstellen van een brief voor burgermeesters/ gemeentes. Zij denken dat het mogelijk is om binnen de gestelde kaders fysiek cultuuronderwijs te verzorgen en willen daarom verzoeken om gebruik te maken van de beleidsruimte die er is om cultuuronderwijs toe te staan in de gemeentes. Aan de hand van de richtlijnen op Rijksoverheid.nl lichten zij toe hoe het mogelijk gemaakt kan worden:  

“Theaters, bibliotheken, bioscopen, podia voor alle genres van muziek, musea, muziekscholen, presentatie-instellingen en monumenten zijn gesloten voor publiek.”  Op basis van deze bepaling zijn er al maanden geen fysieke lessen meer mogelijk bij muziekscholen en kunstencentra. Deze maatregel gaat echter voorbij aan het feit dat activiteiten van de opgesomde instellingen wezenlijk van elkaar verschillen. De openbaarheid van een bibliotheek verschilt wezenlijk van de beslotenheid van een dans- of muziekles. Alleen personen met een les-afspraak hebben toegang tot het gebouw.

“Het aanbieden van trainingen en educatieve activiteiten in besloten plaatsen is wel toegestaan met inachtneming van de basismaatregelen zoals de 1,5 meter.”  Besloten plaatsen zijn plaatsen die niet publiek of openbaar zijn. Cultuuronderwijs kan met de bestaande protocollen en aanvullende branchespecifieke richtlijnen voldoen aan deze Rijksoverheid-richtlijn: de locatie is besloten en de bestaande protocollen voorzien in registratie, maatregelen rondom afstand houden, ventilatie, gebruik van spatschermen, triage vooraf et cetera.

“Ook mogen personen tot en met 17 jaar en hun begeleiding deelnemen aan georganiseerde (culturele) jeugdactiviteiten op openbare plaatsen en in de buitenlucht.”  Volgens deze richtlijn zouden (culturele) jeugdactiviteiten nu al doorgang kunnen vinden, zowel buiten als ook binnen in een gebouw, zelfs als dit een openbaar gebouw betreft. Het gesloten houden van kunstencentra en dansscholen staat hier haaks op. Het kabinet heeft tevens 200 miljoen Euro beschikbaar gesteld om extra culturele activiteiten te ontplooien voor jongeren en kwetsbaren. Dans- en muziekscholen werken hierin graag met de gemeentes samen.

Kortom, binnen de beleidsruimte de gemeentes en hun veiligheidsregio kunnen zij besluiten cultuuronderwijs toe te staan. Kunstencentra zijn alleen toegankelijk op afspraak, voor publiek blijven ze gesloten. De protocollen liggen er en zorgen voor veiligheid en het naleven van corona maatregelen.

 

Lees hier de brief

LID WORDEN