NIEUWS

19-07-2017

Voorlichtingsbijeenkomsten wijzigingen Arbowet

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het vorm en inhoud geven van arbeidsomstandigheden in het bedrijf te versterken. Werkgevers zijn wettelijk verplicht een basiscontract voor arbodienstverlening af te sluiten. Daarbij gaat het o.a. om het contracteren van deskundige ondersteuning. Een van die deskundigen is de bedrijfsarts. Deze krijgt, meer dan tot nu toe, een centrale positie bij de verzuimbegeleiding.

Ook wordt in het Arbeidsomstandighedenbesluit de second opinion geregeld. In welke gevallen kan een second opinion worden gevraagd? Is daarbij een vrije keuze uit bedrijfsartsen mogelijk? Is er een vrije toegang? En wat is het onderscheid met het deskundigenoordeel van het UWV?

De rol en positie van de preventiemedewerker staan in de Arbeidsomstandighedenwet, maar de aanstelling moet anders worden geregeld.

De Inspectie SZW zal bij haar inspecties toezien op naleving van de verplichting tot het sluiten van het basiscontract en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Er komen meer bevoegdheden voor het opleggen van een boete.

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren in samenwerking met AWVN, OVAL en Inspectie SZW een vijftal regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zal worden aangegeven waarop u moet letten bij het sluiten of aanpassen van het basiscontract, wat de gevolgen zijn van de second opinion en van de manier waarop de preventiemedewerker moet worden aangesteld en tenslotte wat de gevolgen van de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet zijn voor handhaving en toezicht.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden van 15.30 tot 18.00 uur op de volgende data en locaties: 

donderdag 28 september 2017 Het Turfschip te Etten-Leur  
woensdag 11 oktober 2017 Hotel de Bilderberg te Oosterbeek 
dinsdag 17 oktober 2017 de ‘Malietoren’ te Den Haag 
donderdag 19 oktober 2017 Golden Tulip Tjaarda te Oranjewoud  
woensdag 25 oktober 2017 Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch

Zie hierboven de links voor informatie over het programma van de bijeenkomst.

De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit bedrag wordt via een éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. U wordt vriendelijk verzocht deze machtiging (zie antwoordformulier) te ondertekenen.

U kunt zich door middel van bijgaand antwoordformulier opgeven voor deelname aan één van de bijeenkomsten. De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie.

Voor meer informatie

Kitty Dellemijn
dellemijn@vnoncw-mkb.nl
Tel.: 070-3490374

LID WORDEN