NIEUWS

04-05-2017

Zichtlijnen-onderzoek: Werkdruk

Zichtlijnen-onderzoek:
Podiumtechnici zwaar belast, maar ook tevreden

Amsterdam, 2 mei 2017 | De bezuinigingen in de podiumsector hebben ertoe geleid dat er meer moet worden gedaan met minder middelen en minder mensen. Over de gevolgen hiervan voor de werkdruk zijn maar weinig cijfers bekend. Eric de Ruijter heeft nu voor Zichtlijnen, het vakblad voor podiumtechnici, een inventariserend onderzoek gedaan naar de beleving van werkbelasting onder de werkenden in en rondom de podiumtechniek. De opvallendste conclusie: er wordt in de sector weliswaar heel hard gewerkt, maar dit gaat nog altijd gepaard met een hoge tevredenheid over het werk.

Pittige werkbelasting
Deelnemers aan het onderzoek vinden dat ze keihard moeten werken. Op een schaal van 4 (1 = oneens, 2 = beetje oneens, 3 = beetje mee eens en 4 = mee eens) is de gemiddelde score 3,22. Dat blijkt ook uit het gemiddeld aantal gewerkte uren per week van 42,56 uur. Vooral zzp’ers maken lange dagen, met gemelde werkweken tot 80 uur. Meer dan de helft van de deelnemers geeft daarbij aan dat hij of zij het werk niet of lastig af krijgt in de tijd die ervoor staat. Dat werk is complex en vergt voortdurende aandacht en concentratie, stelt zo’n 95 procent van de deelnemers.

Veel buffers tegen stress
Tegenover die pittige werkdruk staat een belangrijke stressdempende factor: over het algemeen wordt er grote autonomie in het werk ervaren. Zo kan zo’n driekwart van de deelnemers op zijn minst gedeeltelijk zijn werk zelf vrij inrichten. Ook kan bijna 90 procent van de respondenten (vaak) een eigen mening te geven over de manier van werken. De stelling ‘ik kan in mijn eigen tempo werken’ scoort iets lager: hier is in totaal twee derde het (een beetje) mee eens. Dit hangt wellicht samen met het feit dat je in de podiumtechniek veelal met andere teams samenwerkt.
Ook andere belangrijke buffers tegen stress, communicatie en sociale steun, zijn (ruim) voldoende aanwezig. Zo heeft vrijwel iedereen veelvuldig contact met collega’s. Hier speelt ongetwijfeld mee dat in het Nederlandse reissysteem bijna altijd met samenwerkende teams wordt gewerkt. Met de stelling ‘bij een probleem kan ik prima terugvallen op leidinggevenden’ is bijna 60 procent het (gedeeltelijk) eens. Een mogelijke verklaring voor deze relatief lagere score is dat het hoofd techniek vaak niet zelf op de vloer mee werkt en dus ook niet meteen beschikbaar is bij problemen.

Werktevredenheid
De deelnemers aan het onderzoek werken dus keihard, maar hebben ook veel werkomstandigheden die potentiële stress bufferen. Die combinatie blijkt te leiden tot een hoge werkmotivatie: 55 procent is in het algemeen tevreden over zijn werk, en nog eens 35 procent is het hier gedeeltelijk mee eens.

Dit kleinschalige onderzoek geeft het beeld van een hardwerkende, maar ook bevlogen en tevreden groep. Vervolgonderzoek is nodig, naar fysieke werkbelasting bijvoorbeeld, naar slechte of gevaarlijke werkomstandigheden, naar verdiensten en personeelsbezetting. Het zou goed kunnen dat er meer werkstress naar voren komt als je dit bij de metingen betrekt.

Situatie zzp’ers
Ruim een derde van de respondenten werkt als zzp’er. Opvallend is dat ruim 30 procent van hen sinds de afschaffing van de VAR en de invoering van de wet DBA minder opdrachten zegt te hebben gekregen. Slechts 2,1 procent heeft sindsdien juist meer opdrachten verworven. Dit is in lijn met de landelijk gesignaleerde problematiek rond de invoering van de wet DBA. De kans bestaat dat bij zzp’ers de stress cynisch genoeg niet (alleen) ontstaat door te veel werk, maar juist door minder werk en daarmee gepaard gaande bestaansonzekerheid.

Opzet onderzoek en meer resultaten
Het onderzoek bestond uit een vragenlijst, beantwoord door in totaal 268 lezers van de digitale nieuwsbrief van de VPT. Het aantal deelnemers is groot en gevarieerd genoeg om een indicatie te geven van wat er speelt in de sector. Naast algemene vragen over beroep, leeftijd, gewerkte uren per week etc. bestond het hoofddeel uit zestien stellingen die samen de werkdruk meten. In Zichtlijnen 172 (verschijningsdatum 6 mei 2017) staat een uitgebreid verhaal over het onderzoek.

Resultaten onderzoek

  • Download hier het artikel Zwaar belast maar dik tevreden door Eric de Ruijter uit Zichtlijnen 172, mei 2017;
  • Download hier de volledige onderzoeksresultaten;

Bronnen:

  • Download hier de Arbocatalogus Podiumkunsten (Psychosociale arbeidsbelasting, Werken op hoogte, Samenwerkende werkgevers, Speciale effecten);
  • Download hier het rapport Verkenning arbeidsmarkt culturele sector door SER/Raad voor Cultuur.

LID WORDEN