• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 3, juni 1981

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 3, juni 1981

  Inhoud

  Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 3, juni 1981 VPTPresentatie Theatertechnisch Congres door W. Atsma (pg. 3)
  Op 22 april organiseerden we een lichttechnische dag in ’t Spant te Bussum. Het deed het bestuur plezier om zoveel mensen op een ongedwongen, plezierige wijze bijeen te hebben. Ongeveer 80% van de mensen die aanwezig waren, is lid van de vereniging, ofwel een kwart van het totaal aantal leden. …

  Unieke inventarisatie van zalen (pg. 7)
  Een voor de theaterwereld uniek boekwerk is in de maak. Een boek waar velen die in de wereld van de podiumkunsten werkzaam zijn waarschijnlijk al jaren naar uitzien. Het boek, getiteld ‘Theaters en concertzalen in Nederland’, is een complete inventarisatie van ongeveer honderd professioneel bespeelde en geëxploiteerde Nederlandse accommodaties. De…

  ‘Goeie ouwe tijd? Vergeet het maar!’ door Hans van Westreenen (pg. 10)
  Jan ten Katen, chef-inspiciënt bij de Haagse Comedie, gaat zijn laatste seizoen in. Op 2 mei 1982 wordt hij 65. Dan krijgt hij pensioen van een fonds, dat hij zelf mee hielp oprichten. Er is hard genoeg voor gewerkt bij het Residentietoneel, Comedia en de laatste 30 jaar bij de…

  Van Rooy (pg. 12)
  Sinds oktober 1980 bestaat in Amsterdam de Van Rooy Galerie, die als uitgangspunt het gebied binnen en rondom de architektuur heeft. Diverse architekten hebben hier sinds de opening hun werk laten zien, onder wie Michael Gold met zijn Gateway to Mecca, de Jacques Borel-pleisterplaats op weg naar de Heilige stad, …

  Groep van 54 protesteert tegen Stopera door Edwin Kisman (pg. 15)
  Eind maart zond een groep van 54 Amsterdamse architekten een stedenbouwkundigen een brief aan de gemeenteraad met het verzoek de plannen voor de Stopera nog eens te bekijken. René van Veen, een vertegenwoordiger van deze groep: ‘We willen niet dat de Stopera er niet komt. Evenmin dat het nog erg…

  Nog niet te laat om de Stopera te stoppen door René van Veen (pg. 16)
  Op 18 april plaatste NRC-Handelsblad een artikel van René van Veen, een van de ondertekenaars van een brief die een groep architekten over de Stopera zond aan de gemeenteraad van Amsterdam. Dat artikel staat hieronder. Na het bekend worden van het plan om het te duur geworden stadhuis van Holzbauer…

  Zonder licht geen theater door W. Atsma (pg. 19)
  Ruim 150 geïnteresseerden waren op 22 april aanwezig in ’t Spant om te luisteren naar vijf lezingen over toneelbelichting. Inleiders waren Paul Andersen, Jan Veldman, Chris Lievaart, Arjen Hoogervorst en Frans Muriloff Jr. Paul Andersen was weliswaar niet de eerste spreker maar zijn uitspraak dat er zonder licht geen theater…

  Mens, licht en ruimte door Jan Veldman (pg. 20)
  ‘Mens, licht, ruimte’ was de titel van de lezing die Jan Veldman hield op de Lichttechnische dag op 22 april. Veldman is directeur-eigenaar van Art and Science Laboratory te Oosterhout. Dit laboratorium houdt zich bezig met visuele studies en de integratie van kunst en technologie. Het oog is het enige…

  Vondst: Lamp- en apparaattester door Gidius Noordman en Freek van Duijn (pg. 22)
  In deze rubriek plaatsen wij vindingen op technisch gebied. Suggesties van lezers zijn welkom. Bel of schrijf daarvoor naar: Redactie Podium & Techniek, Postbus 235, 2280 AE Rijswijk. Tel. 070-991516. In de praktijk van het theater komt het bij herhaling voor dat wanneer een fader van een lichtregelinstallatie wordt opengeschoven, …

  Belangwekkend decor van Antigone (pg. 23)
  Op zaterdag 11 april 1981 vond bij het Publiekstheater de première plaats van Antigone. Regie: Ton Lutz, decor: Paul van den Berg. Hoewel de kritieken niet zo goed waren, is het decor voor theatertechnici heel belangwekkend: zeven acteurs spelen op een vrije overspanning van 10 meter. Hieronder vertellen Paul van…

  Belangwekkend decor van Antigone: Ontwerp door Paul van den Berg (pg. 23)
  Concept 1. We dachten aan een zaal vol mensen, waar omheen alles zich afspeelt. Aanvang: strijdrumoer vanuit de gangen door de geopende deuren rondom een duistere zaal. Het lawaai trekt weg, het stof trekt op. Rust. In het bijna donker rennen Antigone en Ismene naar een plek op het voortoneel. …

  Belangwekkend decor van Antigone: Uitvoering door Frits van den Haspel (pg. 27)
  Een eerste gesprek over een eerste ontwerp. Een ontwerper waar je veel over gehoord hebt, maar nog nooit mee gewerkt hebt. Bij het zien van het ontwerp werd ik enthousiast: jongens, er gebeurt weer eens wat. Na 5 minuten realiseer je je ook hoe onmogelijk het is. Je zet argumenten…

  Belangwekkend decor van Antigone: Constructie door Jan Molema (pg. 28)
  Het gaat wonderlijk in de wereld: een architekt als constructeur, zo hoort het ook! Een wens van mij ging in vervulling toen Janine, dochter van Nicolaas Wijnberg, mij tijdens haar afstuderen in Delft vroeg of ik eens wat van mijn kennis kon bijdragen over constructieve mogelijkheden in decorbouw. De fascinatie…

  Belangwekkend decor van Antigone: Belichting door Machiel Lievaart (pg. 29)
  De vragen (eisen) van regisseur en ontwerper waren, dat het decor diepte en ruimte zou krijgen en dat de tribune los wou komen van het speelvlak dat eronder is gelegen. De vormgeving gaf daartoe alle mogelijkheden. De toneelvloer is van voor tot achteren wit, horizon en zijwanden onder de tribune…

  Projectie: Het vervaardigen van dia’s door Gerard Mulder en Sjoebert Schröder (pg. 31)
  Voor het maken van een dia voor sceneprojectie heeft men de keus uit verschillende methoden. Daarover gaat deel 3. Maar eerst enkele woorden over de investering in tijd en geld die sceneprojectie vereist. Een van de grootste misvattingen over de toepassing van sceneprojectie in het theater is het idee dat…

  Decorbouw in detail: Technische trucs (2) door Benno de Vries (pg. 33)
  Onder het motto ‘De trucendoos van het theater is rijkelijk gevuld’ nu weer aandacht voor enkele trucs. Besproken worden: zeemachinerieën, watervallen en zweefmachines. De start van het ‘moderne theater’ luidt een periode in, waarin het decor grote veranderingen ondergaat. Vanaf 1880 hebben zowel Adolphe Appia (1862-1928) als Gordon Craig (1872-1966)…

  Bijscholingscursus theatertechniek (pg. 37)
  Zoals u weet zal per september 1981 de bijscholingscursus theatertechniek van start gaan in het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De lessen zullen plaatsvinden op maandag. Hieronder vindt u een verslag van de verder voorbereiding van het lesprogramma. In verschillende vergaderingen zijn de docenten bijeen geweest om een rooster samen…

  Produkten: Losplateau (pg. 39)
  Het cultureel centrum De Hagen te Almelo heeft sinds september 1980 een nieuw los- en laadplateau, waarmee en vrachtauto of laadcontainer op de vereiste hoogte van 2600 mm gebracht kan worden. Voorheen werden de decors op een speciale hijswagen geplaatst en via een elektrische takelinstallatie op toneel- respectievelijk straatniveau gebracht. …

  Produkten: Tourdirector (pg. 39)
  Een product van Spindler & Sauppé is de draagbare Tourdirector, ontwikkeld voor tourneewerk met een diashow. In dit apparaat bevinden zich: een cassettedeck, een dissolve-syteem voor sync-informatie van band naar dissolve, een monitorluidspreker, twee 5 Watt, 8 Ohm eindversterkers en een p.a.-systeem voor live microfoongebruik. Verder behoren bij de Tourdirector: …

  Produkten: Mattijsen (pg. 39)
  Audio Electronics Johan Mattijsen in Duivendracht is niet dezelfde als de onlangs geliquideerde BV Scholten & Mattijsen. De cliënten van eerstgenoemde bedrijf hebben dus niets te vrezen. Beide bedrijven hebben weliswaar wel samengewerkt maar die samenwerking is eind 1980 beëindigd. Door Johan Mattijsen gemaakte afspraken, garanties en servicetoezeggingen zullen door…

  Personalia (pg. 41)
  In deze periode van het jaar wordt er in de theaterwereld niet zo veel van baan veranderd, maar wij vermoeden dat er meer mensen zijn die een nieuwe baan hebben dan zij die hier staan vermeld. Ook onderscheidingen en pensioneringen kunnen in deze rubriek aandacht krijgen. Berichten kunt u zenden…

  Knarf (pg. 41)
  Niet beschikbaar.

  Adverteerdersindex Podium & Techniek nummer 3 – juni ’81 (pg. 42)
  Aardnoudse (pg. 38), Atlanta (pg. 36), Audio Electronics (pg. 30), W. Beyne & Zn. (pg. 30), Pieter Bollen (pg. 18), Croese (4-omslag), Dateq (pg. 5), DR (pg. 4), Eagle (pg. 38), Fane (pg. 13), Flashlight (pg. 36), Harder (pg. 13), Harder (pg. 14), Hausmann (pg. 38), Kagenaar (pg. 6), Kamphöner (pg. 36), Lawrence Cases (pg. 38), Siemens (2-omslag), Stigter (pg. 18), Telstar (pg. 14), Tobekon (pg. 8), Toverli (pg. 14), Uniflex (3-omslag).

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Redactieraad
  C. Dresens
  F. van Duijn
  R. van Hulst
  Chr. Lievaart
  M. de Roo
  Sj. Schamhart, arch. BNA
  F. van der Veen

  Paul van Haaster, eindredacteur
  Edwin Kisman, alg. hoofdredacteur
  Jaap J. Andela, vormgeving

  Uitgever
  Stam Tijdschriften BV
  Postbus 235, 2280 AE Rijswijk
  Treubstraat 35, 2288 EH Rijswijk
  tel.: 070-991516, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 65,50 per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,- (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 7,50 (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Volmerlaan 1, Postbus 10004, 2280 EC Rijswijk, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 106,-.

  Hoofd advertentie-orderafdeling: H. Voois
  Orderbehandeling: Laura Anganois

  Opzegging jaarabonnementen kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Penningmeester: Chr. Lievaart, Morletpad 3, 6815 EZ Arnhem
  Postgiro 4151868

  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Omslag: Decor van Antigone.

  Het volgende nummer verschijnt op 7 augustus.

   

   

  Terug

LID WORDEN