• Bij het afscheid, Sj. Schamhart, Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 6, december 1981

  Bij het afscheid, Sj. Schamhart, Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 6, december 1981

  Dit laatste nummer van de derde jaargang is ook het laatste nummer dat bij deze uitgever van de persen rolt. Het besluit om de samenwerking te beëindigen is voorafgegaan door verschillende besprekingen tussen uitgeverij en redactieraad, tussen bestuur van de Vereniging voor Podiumtechnologie en de redactieraad. Na de gedachtewisseling op de jongste ledenvergadering hoeft hier niet al te uitgebreid te worden ingegaan op de oorzaken die geleid hebben tot het beluit uiteen te gaan. Verschillen van inzicht over de mate van de medeverantwoordelijkheid bij het realiseren van Podium en Techniek en over enkele andere principiële zaken hebben voor ons onontkoombaar geleid tot deze beslissing.

  Toch heerst er bij de redactieraad geen vreugde over het uiteengaan. Daarvoor is met inachtneming van datgene wat Stam Tijdschriften BV deed voor de totstandkoming van de eerste drie jaargangen een te intensieve relatie geweest.

  Langzamerhand groeide het blad als totaal naar de idee die de redactieraad voor ogen stond. Langzamerhand ook bewoog de inhoud zich in de richting die in gesprekken en valuaties als (nuchter) ideaal gezien werd. Blijkens reacties op de laatste ledenvergadering werd dat ook herkend door de leden. Een deel van de toen geuite waardering moet doorgeschoven worden naar medewerkers van Stam BV.

  Dat een verdere uitbouw van het blad niet meer onder de parapluie van Stam Tijdschriften mogelijk is, is een nuchtere constatering. Datgene wat binnen de grenzen van de financiële opzet naar onze mening diende te gebeuren, was in de huidige opstelling niet haalbaar. In een nieuwe context zal door ons naar een ander evenwicht gezocht moeten worden. Ervaringen van de afgelopen drie jaar kunnen ons daarbij helpen.

  Dank aan Stam Tijdschriften BV, de uitgeverij waarvan wij thans afscheid nemen, voor de samenwerking in de afgelopen jaren.

  Namens de redactieraad,
  Sj. Schamhart

  Terug

LID WORDEN