• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 1, nummer 1, januari 1979

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 1, nummer 1, januari 1979

  Inhoud

  Podium & Techniek jaargang 1, nummer 1, 1979Vereniging voor Podiumtechnologie opgericht, eerste no-officiële orgaan Podium & Techniek opgericht door J.G. Smit (pg. 1)
  Op 27 november j.l. had de eerste openbare vergadering van de Vereniging voor Podiumtechnologie plaats. Dat gebeurde ’s middags in het jeugdtheater ‘De Krakeling’ te Amsterdam. In een geanimeerde vergadering traden vier sprekers voor het voetlicht met ieder hun bijdrage tot deze middag. Allereerst sprak de voorzitter van het voorlopig…

  Redactioneel commentaar door C. van Dorsser (pg. 3)
  Het voorlopige bestuur van onze nieuwe vereniging, op dit moment tevens Redactiecommissie van ‘Podium en Techniek’, heeft het erg gewaardeerd dat de heer Knopper, in zijn functie van Hoofd Afdeling Kunsten van CRM, bij onze kennismakingsmiddag in de Amsterdamse Krakeling aanwezig was en ons zelfs heeft willen toespreken. Gezien de…

  Redactioneel commentaar door ir. R.D. Bleeker (pg. 4)
  ‘Wellicht kent u de brief, die W.A. Mozart schreef aan de aanvallige dame naast wie hij de avond tevoren aan een diner had gezeten. Die luidde ongeveer: ‘ik was een slecht tafelheer, ik moet mij bij u verontschuldigen voor mijn gebrek aan welsprekendheid. U moet mij wel voor een architect…

  Redactioneel commentaar door Frits van den Haspel (pg. 5)
  Frits van den Haspel is chef-inspiciënt van het Publiekstheater. Hij behoort tot de medeoprichters van de Vereniging voor Podiumtechnologie. Onderstaand volgt zijn inleiding zoals uitgesproken op 27 november tijdens de kennismakingsmiddag van de Vereniging voor Podiumtechnologie. Dank aan het bestuur voorde gelegenheid die mij is geboden om mijn ideeën omtrent…

  Redactioneel commentaar door drs. Knopper (pg. 6)
  Het hoofd van de afdeling Kunsten van CRM Drs. Knopper op de kennismakingsmiddag van de Vereniging voor Podiumtechnologie. Gerrit Terhorst heeft iets aardigs gezegd, wat ik mij onmiddellijk weer aantrek, omdat ik dat waarschijnlijk zo hoor. Zodra maar iets over geld wordt gezegd, vooral in combinatie met datgene, wat wij…

  Decorbouw in detail – vakken (constructies) door Benno de Vries (pg. 7)
  Benno de Vries is zijn carrière begonnen als schilder in het decoratelier van de Nederlandse Operastichting. Vervolgens werd hij chef van de schilderafdeling van het decoratelier van de Nederlandse Comedie. Nadat het atelier werd overgenomen door respectievelijk het Amsterdams Toneel en de Stichting Theatertechniek en –administratie werd hij chef van…

  Utrechts nieuwe muziekcentrum en opzienbarende concertzaal door Prof. ir. P.A. de Lange (pg. 10)
  Op 26 januari heeft de officiële opening plaatsgevonden van het nieuwe Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Edo de Waart –als vervanger van de plotseling overleden Willem van Otterlo– heeft het openingsconcert van het U.S.O. gedirigeerd. De kranten hebben daarover bericht. Dankzij een reeks proefconcerten in november en december, die enorme belangstelling…

  Vakerkenning en het theatergebeuren door Wiebe Deys (pg. 17)
  Theatertechnici weten het eigenlijk al lang en het behoeft nauwelijks nader betoog dat er anno 1979 bij het grote publiek nog veel misvattingen bestaan omtrent het vak van Theatertechnicus. Immers, GROTE cabaretiers maakten en maken al jaren dankbaar gebruik van deze opvattingen bij het publiek. Meester zijn zij in het…

  Gemeente Hilversum renoveerde Schouwburg Gooiland door Chris Lievaart (pg. 18)
  In 1936 vond in Hilversum de opening plaats van het complex ‘Grand-Hotel, restaurant, theater Gooiland’ aan de Emmastraat. De moderne architectuur vormde een contrast met de neogotische St. vitus van architect Cuypers er tegenover en de omringende oudere bebouwing. In de loop van de jaren kwam daar verandering in. Nu…

  Veiligheid in het theater – Een onderzoek naar de veiligheid in de Stadsschouwburg Eindhoven door het Veiligheidsinstituut door Chris Lievaart (pg. 24)
  In september ontvingen de gezelschappen en de vrije producenten van de directie van de stadsschouwburg in Eindhoven veiligheidsinstructies m.b.t. het werken op toneel. De instructies zijn: 1. Touwklemmen na gebruik opbergen en niet meer toepassen voor koppeling van trekken. 2. Ter bescherming van de handen tegen vallende kluitjes dient zoveel…

  Als Zierikzee geen toneeltoren bouwt dan wordt in Zierikzee niet elk decor gebouwd door Chris Lievaart (pg. 26)
  De statuszucht van bestuurders verlangt van theaterbouwers vaak een oriëntatie op modellen in het buitenland. (Het toneel is daar immers zoveel beter en zoveel mooier). De bestuurders gaan daarbij voorbij aan het specifieke in het Nederlandse theatersysteem. Deze constatering van Gerrit ter Horst in het vorige nummer van dit tijdschrift…

  Lezers schrijven: De Vest in Alkmaar, een ‘veelzijdig’ cultureel centrum door M. de Roo (pg. 28)
  Met veel belangstelling heb ik het artikel in het 0-nummer van ‘Podium en Techniek’ van Wim J. van Heuvel over ‘De Vest’ in Alkmaar gelezen. Terecht zijn de vele mogelijkheden die in dit cultureel centrum aanwezig zijn, uitgebreid beschreven. Even terecht is het, dat zelfs het woord ‘orkestbak’ niet in…

  Diversen (pg. 29)
  Doorsnede en gevel van het onlangs geopende ‘Schlosstheater Fulda’ in Fulda, West-Duitsland. Het gebouw dateert van 1741 en was oorspronkelijk een wintermanege, behorend bij Kasteel Fulda. Na diverse bestemmingen gehad te hebben, ontstonden in het begin van de 70-er jaren plannen voor de verbouw. Het architectenburo Prof. Gerhard Wever und ...

  Recensie (pg. 29)
  Het komt helaas zelden voor dat de techniek van een voorstelling in een recensie wordt genoemd. Als het dan wel gebeurt, zoals bij ‘Agnes Bernauer’ van Publiekstheater, is dat een reden om in dit blad de recensie aan te halen: Over de techniek schreef A.J.M. ten Bökum in een Amstelveense…

  Lichttechnische Erläuterungen (pg. 29)
  AEG heeft een brochure uitgegeven in de vorm van haar mitteilungen, die geheel gewijd is aan de ver- en belichtingstechniek. In ca. vijfenzeventig goed geïllustreerde pagina’s zijn interessante gegevens bijeen gebracht in een zevental hoofdstukken t.w. 1. Allgemeine Grundlager; 2. Lampen und ihr Betrieb; 3. Die Leuchte als lichtgebendes Gerät; …

  AEG lichtpocket 1978 (pg. 29)
  Dit boekje bevat allerlei gegevens over het lampen- en armaturenpakket die deze onderneming in de handel brengt. Beide hierboven genoemde uitgaven kan men aanvragen bij AEG Telefunken Nederland NV, Aletta Jacobslaan 7 (Postbus 1816), 1000 BR Amsterdam – 020-5116333, afd. Verlichtingstechniek, tst. 378-379.

  Adverteerdersindex Podium & Techniek januari 1979 (pg. 11a)
  ABC, Bataafse Aann. Mij., Bollen / Pieten, Bosma, Flashlight, Friesland / Mach. Fabr., Kassa Sound Service, Nijman, Scholten & Mattijsen, Selectronic, Theatertechniek Drachten, Tobekon, Uniflex.

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Voorlopige redactieraad
  ir. C.W. van Dorsser, voorzitter
  W. Atsma
  Chr. Lievaart
  mr. C.P. Lohr
  Sj. Schamhart, arch. BNA
  mr. N.J. van der Werf

  J.G. Smit, eindredacteur a.i.
  Jaap J. Andela, lay-out

  Redactiebureau
  Oranjestraat 8, 2514 JB Den Haag
  Postbus 375, 2501 BG Den Haag
  tel.: 070-646814, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 58,50 per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,50 (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 8,- (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Javastraat 1, Postbus 4, 2501 CA Den Haag, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 97,50.

  Hoofd advertentie-orderafdeling:
  H. Voois
  Ordebehandeling:
  Jeannette Pasman

  Opzegging jaarabonnement kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Girorekening: Gem. Giro Amsterdam W 21733 t.n.v. N. van der Werf
  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Terug

LID WORDEN