• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 1, nummer 2, maart 1979

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 1, nummer 2, maart 1979

  Inhoud

  Cover Podium & Techniek, jaargang 1, nummer 2, maart 1979PQ 1979 Praagse Quadriennale door Chris Lievaart (pg. 1)
  Het decorontwerpen is in Tsjecho-Slowakije een zeer hoog ontwikkelde kunstvorm. Dit gegeven staat niet alleen. Het gehele theaterleven staat op een zeer hoog niveau. Naar de oorzaken kan men alleen gissen: Het kleine nationalistisch denkende volk, dat in die cultuuruiting zo zeer zijn eigen identiteit vindt. Het sterke gevoel voor…

  Decorbouw in detail – Diverse soorten vakken, kaschieren, bomberen door Benno J. de Vries (pg. 7)
  Voor het maken van vakken voorzien van architectonische elementen zoals lijsten, lambriseringen, kozijnen, plinten, panelen, enz. moet vooraf de keus worden gemaakt voor een vaste betimmering, waarbij de gewenste architectuur in de basisvakken zijn meegebouwd, of voor losse architectonische elementen, welke dan later gekoppeld worden aan de basisvakken. Bij deze…

  Van de ‘Groote Schouwburg’ naar een multifunctioneel ‘Theater Zuidplein’ door Wim J. van Heuvel (pg. 10)
  In september opende in Rotterdam-Zuid het vrijwel nieuwe Theater Zuidplein haar deuren. Het opvallende gebouw biedt onderkomen aan een grote zaal voor ruim 600 bezoekers. De Arlecchino-zaal voor circa 200 bezoekers, twee kleine zaaltjes en een expositieruimte. De zaalvormen hebben experimentele karaktertrekken. In dit artikel wordt vooral aandacht besteed aan…

  Lezers schrijven door Frits van den Haspel (pg. 18)
  Het nakomen van toegezegde verplichtingen. In mijn betoog op 27 november bij de aanbieding van het nulnummer van dit blad heb ik gezegd, dat het zin zou hebben om de bouw van een nieuw pand kritisch te volgen en na gereedmaking ervan, reacties te verzamelen van beheerders en gebruikers. Ik…

  Veiligheid in het theater – Stichting Stadsschouwburg Eindhoven door Jan Reijs (pg. 19)
  Het theater is vertrouwd met verrassingen. Als je een voorstelling afspreekt die om tien uur moet worden gebouwd en waar vijf hele verhuisauto’s aan te pas komen, is het (helaas) geen uitzondering dat de heren vanwege een kapot spruitstuk om 14.00 uur binnenkomen en het toneelbeeld nog net voor de…

  Vijf eeuwen toneel & decor (pg. 19)
  Op vrijdag 16 maart 1979 ging in de Stadsschouwburg te Nijmegen rondom de première van Ibsens ‘Bouwmeester Solness’ door de Toneelgroep Theater, de tentoonstelling ‘Vijf eeuwen toneel en decor’ van start. Deze expositie is geheel ingericht naar een idee van de Nijmeegse student kunstgeschiedenis Gerard Bonneke. Zowel in de entreehal…

  Orkestbakken en hun bespelers door Michael de Roo (pg. 20)
  Michael de Roo is musicus bij het Nederlands Ballet Orkest en heeft als zodanig vel ervaring opgedaan in het bespelen van verschillende orkestbakken. Hij heeft zelf een studio gebouwd en daarvoor vele materialen bestudeerd en leren keuren. De Roo: ‘Ik hoop dat ik een klein steentje kan bijdragen aan verbetering…

  Vijfendertig orkestbakken onderzocht (pg. 23)
  Onlangs kwam gereed een onderzoek getiteld: ‘De Nederlandse orkestbak’. Het is een inventarisatie van de werkomstandigheden van begeleidende orkestmusici in Nederlandse theaters, ontstaan uit een ontmoeting van een musicus van het Nederlandse Ballet Orkest met een medewerker van de afdeling Bedrijfsgeneeskunde van het Instituut voor Sociale Geneeskunde van de Katholieke…

  Appel-regisseur Erik Vos: ‘Met eenvoud is meer mogelijk’ door Jan Nies (pg. 24)
  Regisseur Erik Vos is een theaterman met eigenzinnige ideeën, niet alleen in artistiek opzicht, maar op toneeltechnisch terrein. Zijn toneelgroep De Appel neemt binnen het toch breed gescharkeerde Nederlandse toneelaanbod een volkomen unieke plaats in. Broeiplaats van de rijke Appel-fantasie is sinds twee jaar het Scheveningse Appeltheater, een voormalige remise…

  Schouwburg Arnhem door ir. C. Pet (pg. 27)
  De jongste verbouwing van de schouwburg is te beschrijven als het ‘derde bedrijf’ in de geschiedenis van deze belangrijke culturele instelling van de regio Arnhem. Het eerste bedrijf ving aan met de bouw van de eerste schouwburg (op dezelfde plaats als de huidige) op 1 augustus 1864. Het 1e bedrijf…

  Rectificatie (pg. 10a)
  In het januarinummer van Podium & Techniek heeft op pagina 7a een advertentie gestaan van J.A. Nijman; hierin werd abusievelijk eveneens de naam van Scholten en Mattijsen vermeld.

  Theaterboekwinkel (pg. 30)
  Jan Ritsema, freelance docent drama aan de Theaterschool te Amsterdam heeft plannen om in de zijingang van de Amsterdamse Stadsschouwburg een gespecialiseerde theaterboekwinkel te beginnen, aldus een bericht in Het Parool van 14 februari j.l. Gewacht wordt nog op toestemming van B en W. Door het zenden van brieven en …

  Studieweek Salzburg (pg. 30)
  De OISTT (Organisation Internationale des Scénographes et Techniciens de Théatre) organiseert van 27 tot en met 31 maart a.s. in Salzburg een studieweek, bestemd voor decorschilders en beeldhouwers. Bekende experts worden uitgenodigd om lezingen te houden en discussies te leiden betreffende praktische en theoretische aspecten van theatertechnieken. Op het programma …

  Het was te warm in de zaal (pg. 30)
  In één van onze middelgrote gemeenten moest de raad een besluit nemen over al dan niet aanbrengen van een koelinrichting op het ventilatiesysteem van de grote zaal. In de raadsvergadering werd toen de zeer nuchtere opmerking gemaakt of het niet verstandig was om in geval het te warm werd, de…

  Thorn Lighting Ltd. (pg. 30)
  Thorn Lighting Ltd. is zojuist verschenen met de Thornlite 120, een complete en zelfstandig geheugensysteem voor toneelbelichting, welke ook als portabele unit gebruikt kan worden. Dit systeem wordt bestuurd door een microprocessor en is geschikt voor maximaal 120 kringen en 100 geheugens. Het is voorzien van een floppydisc voor ‘bulkopslag’ …

  Cursus lichttechniek (pg. 30)
  A. Hoogervorst, directeur van Tobekon BV te Diepenheim, heeft een vergevorderd plan in samenwerking met de Oostelijke Vereniging van Toneelmeesters een cursus lichttechniek te gaan geven. In deze cursus zullen onder meer aan de orde komen: spots, lenstechnieken, kleurfilters, soorten regelsystemen en dimmers. De cursus is niet merkgericht. Naar verwachting…

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Voorlopige redactieraad
  ir. C.W. van Dorsser, voorzitter
  W. Atsma
  Chr. Lievaart
  mr. C.P. Lohr
  Sj. Schamhart, arch. BNA
  mr. N.J. van der Werf

  J.G. Smit, eindredacteur a.i.
  Jaap J. Andela, lay-out

  Redactiebureau
  Oranjestraat 8, 2514 JB Den Haag
  Postbus 375, 2501 BG Den Haag
  tel.: 070-646814, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 58,50 per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,50 (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 8,- (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Javastraat 1, Postbus 4, 2501 CA Den Haag, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 97,50.

  Hoofd advertentie-orderafdeling:
  H. Voois
  Ordebehandeling:
  Jeannette Pasman

  Opzegging jaarabonnement kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Girorekening: Gem. Giro Amsterdam W 21733 t.n.v. N. van der Werf
  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Terug

LID WORDEN