• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 1, nummer 6, december 1979

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 1, nummer 6, december 1979

  Inhoud

  Cover Podium & Techniek, december 1979Verenigingsnieuws door W. Atsma (pg. 1)
  Er valt niet veel te melden van de zijde van het bestuur over onze vereniging. We hebben twee keer vergaderd na het verschijnen van het vorige nummer van P&T en zijn tot de conclusie gekomen dat we ons in h et vervolg strikt aan de statuten gaan houden. Daarom zullen…

  Het Muziektheater, zijn opera, zijn vaderland door Nando Schellen (pg. 2)
  Dit is het tweede deel van de geschiedenis die zal uitmonden in de bouw van een Muziektheater in de stad Amsterdam. Deel één van deze geschiedenis verscheen in het zogenaamde nulnummer van Podium & Techniek, dat in november 1978 verscheen. De slotzin van dat artikel luidde: ‘Er groeit weer veel…

  Poppenspelers doen alles zelf door Ruth van der Steenhoven (pg. 9)
  We kunnen er niet omheen: poppenspel stamt regelrecht uit een volksgebeuren. O, ik weet het: de oudste (?) afbeelding van een poppenkast stamt uit een getijdenboek van een edelman in de middeleeuwen, maar dat zijn ontdekkingen van wetenschappers en het leeft niet bij het publiek. Zijdewevers met een onvervreemdbaar recht...

  Technisch raffinement in ICC Berlijn (pg. 11)
  Eerder dit jaar is in Berlijn het Internationale Congres Centrum geopend. Het complex telt 80 zalen en ruimten, waarvan de capaciteit varieert van 5 tot 5.000 zitplaatsen. Dit artikel beperkt zich tot de geluidstechnische installatie, waarvan het grootste gedeelte geleverd werd door AEG-Telefunken. De tien grootste zalen van het ICC…

  Lichttechniek – Lichtbronnen: lampen, gassen en gloeidraden door Arjen Hoogervorst (pg. 13)
  Dit is het eerste deel in een serie over lichttechniek, geschreven door Arjen Hoogervorst. In volgende delen komen onder meer armaturen, dimmers en regelsystemen aan de orde. Licht kan als volgt omschreven worden: De energie, die vrijkomt wanneer in een atoom vrije electronen van de ene schil (laag) naar de…

  De STA en de podiumtechnologie door Rik van Hulst (pg. 16)
  Op de Nederlandse podia kan men dezer dagen een inspicient aantreffen die een bruin t-shirt draagt met de tekst ‘Nico podiumtechnoloog’. Een teken van zelfspot dat me bevalt. ‘Podiumtechnologie’ immers is een nogal pretentieus begrip. Eigenlijk betekent het: de wetenschappelijke ontwikkeling van de theatertechniek. Nu is van een autonome wetenschappelijke…

  Theatertechniek: belangrijk hulpmiddel of autonoom uitgangspunt door Kees van Dorsser (pg. 18)
  Er bestaan niet veel fundamentele leerboeken over theatertechniek. In de Nederlandse taal is er niet één, maar gelukkig bestaan er toch wel een paar heel waardevolle boeken in de Engelse en Duitse taal. Persoonlijk beveel ik graag ‘Theatre Planning’ aan (Thea Architectural Press, London, 1972), uitgegeven onder patronage van onze…

  Koninklijke Schouwburg beschilderd (pg. 19)
  ‘Rolverdeling’ is de titel van dit schilderwerk, aangebracht door de Haagse kunstschilder Ton Jansen in de Wal op de zijkant van de Koninklijke Schouwburg. Het werk is geïnspireerd op wat binnen het gebouw gebeurt: vanachter het doek komen allerlei verschillende rollen vandaan. De opdracht was afkomstig van de gemeente Den…

  De Meervaart te Amsterdam door Willy Atsma (pg. 20)
  Als vierde in de serie tekeningen met technische gegevens van een Nederlands theater, deze keer de Meervaart te Amsterdam. De tekeningen, van de hand van Willy Atsma, zijn afgebeeld op schaal 1:200. Tekeningen op transparant papier op schaal 1:100 zijn te verkrijgen door storting van f. 12,50 op gironummer 469100…

  Decorbouw in detail: Toneelinstallaties bij decorbouw en de kapindeling door Benno de Vries (pg. 21)
  In dit zesde deel in de serie Decorbouw in detail bespreekt de auteur toneelinstallaties bij decorbouw en de kapindeling. De auteur, Benno de Vries, is chef van het decoratelier van de Stichting Theatertechniek en –Administratie (STA) en gastdocent aan de Rietveldakademie. Het decor dat in het algemeen, naar gelang de…

  CISCO: niets nieuws door Hans van Dam (pg. 24)
  Zoals ik in het augustusnummer reeds aankondigde, heb ik CISCO ; 79 bezocht. In dat artikeltje raadde ik iedereen die maar iets met theater te maken heeft, aan deze tentoonstelling te bezoeken. Alweer heb ik iets gedaan waar ik later spijt van kreeg: CISCO was de reis niet waard. Door…

  Kodak Carousels (pg. 24)
  Kodak komt begin volgend jaar met twee nieuwe diaprojectoren: de Kodak Carousel S-AV 2020 en de S-AV 2030. Beide zijn voorzien van een extra projectielamp, die ingeschakeld kan worden zodra de in gebruik zijnde lamp onverwacht kapot gaat. De projector hoeft daarvoor niet uitgeschakeld te worden. Via een ingebouwde spaarschakelaar…

  Jubileum (pg. 24)
  Machinefabriek Friesland bestaat 75 jaar èn heeft een compleet nieuwe fabriek betrokken aan de Jupiterweg 17 te Leeuwarden. De opening vond plaats op 23 november jl., de dag van de jubileumviering, en werd verricht door de commissaris van de koningin in de provincie Friesland, mr. H. Rijpstra. Een van de…

  Adverteerders-index Podium & Techniek dec. 1979 (pg. 8a)
  W. Beyne & Zn. BV (3a), Groese Geluidstechniek (3-omslag), Flashlight BV (4a + 5a), Heuvelman Geluidstechniek (7a), J.M.S. Saris Music BV (3a), Nijman BV (6a), Schaap Geluidstechniek (7a), Scholten en Mattijsen (4-omslag), Selectronic BV (6a), Theatertechniek Drachten (1a), Tobekon BV (2a), Uniflex (2-omslag).

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Voorlopige Redactieraad
  ir. C.W. van Dorsser, voorzitter
  W. Atsma
  C. Dresens
  Chr. Lievaart
  mr. C.P. Lohr
  Sj. Schamhart, arch. BNA
  mr. N.J. van der Werf
  Paul van Haaster, eindredacteur
  Edwin Kisman, alg. hoofdredacteur
  Jaap J. Andela, lay-out

  Uitgever
  Stam Tijdschriften BV
  Postbus 375, 2501 BG Den Haag
  Oranjestraat 8, 2415 JB Den Haag
  tel.: 070-646814, giro 273700

  Redactiebureau
  Postbus 85567, 2508 CG Den Haag
  Riouwstraat 153, 2585 HR Den Haag
  tel.: 070-646915

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 58,50 per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 10,50 (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 7,- (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Javastraat 1, Postbus 4, 2501 CA Den Haag, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 97,50.

  Hoofd advertentie-orderafdeling: H. Voois
  Orderbehandeling: Laura Bax

  Opzegging jaarabonnement kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Penningmeester: Chr. Lievaart, Morletpad 3, 6815 EZ Arnhem
  Postgiro 4151868
  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Foto omslag: Marijke Mooy (Feike Boschma, ‘De man met de sjaal’; zie ‘Poppenspelers doen alles zelf’).

  Het volgende nummer verschijnt op 13 februari 1980.

  Terug

LID WORDEN