• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 2, nummer 3, juni 1980

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 2, nummer 3, juni 1980

  Inhoud

  Podium en techniek, jaargang 2, nummer 3, juni 1980Beleidsplan opgesteld door W. Atsma (pg. 3)
  In de voorlaatste vergadering van het bestuur is besloten om over de besprekingen en de besluiten van die vergadering in ons blad het een en ander mee te delen. In de bestuursvergadering van 1 april en 9 mei is weer gesproken over kleine theaters en hun voorzieningen. Dat er op…

  Wie gaat er naar Duitsland (pg. 3)
  Zoals vermeld in P&T nummer 2 organiseert de Deutsche Theatertechnische Gesellschaft van 6 tot en met 11 juli haar 42ste theatertechnische congres, in het ICC te Berlijn. Onder de lezers zullen er ongetwijfeld enkele zijn die daar naartoe gaan. Degenen die van één of meer aspecten van dit congres verslag…

  ‘Schouwburg geen podium voor autoshows’ door Koos Tuitjer (pg. 7)
  Bijna vier jaar geleden werd een aanvang genomen met de verbouwing van de Arnhemse stadsschouwburg. Over de plannen en de problemen bij de uitwerking daarvan sprak Koos Tuitjer met de directeur van de schouwburg, Krijn Boon. De accommodatie van het in 1938 tot stand gekomen gebouw aan de Eusebiusbinnensingel voldeed…

  Personalia (pg. 10)
  Onderstaande berichten vormen het bescheiden begin van deze rubriek, waarin functieveranderingen, veranderingen van werkgever of contract, onderscheidingen en dergelijke zullen worden opgenomen. Berichten voor deze rubriek kunnen worden opgegeven, bij de eindredacteur, liefst schriftelijk. Adres: Redactie Podium & Techniek, postbus 235, 2280 AE Rijswijk. Tel. 070-991516, toestel 248. Ir. C.W….

  Nieuw theater in Zaandam? (pg. 10)
  ‘Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Het is eigenlijk ongelooflijk. Je weet dat het bouwen van een echt theater in Zaanstad een kwestie is van politiek en poen. Nou, politiek was de zaak geen enkel probleem! Aldus een gedeelte van de reactie van Ruud Raaijmakers, directeur De Speeldoos, op de…

  Zaalakoestiek levert stof voor discussie door W. Atsma (pg. 12)
  Op 21 april heeft de Vereniging voor Podiumtechnologie in de Schouwburg te Arnhem een dag gehouden, gewijd aan zaalakoestiek. Voor een aandachtig publiek behandelden vijf inleiders diverse aspecten van dit onderwerp. Een samenvatting. Zaalakoestiek vormt ongetwijfeld een onderwerp dat binnen de kring van deskundigen op dit gebied wel ter discussie…

  Knarf (pg. 13)
  Niet beschikbaar.

  Hoofdelementen van de zaalakoestiek door Ir. C.W. van Dorsser (pg. 14)
  Ir. C.W. van Dorsser, akoestisch adviseur, opende de rij van sprekers op de ‘zaalakoestische dag’, gehouden op 21 april in Arnhem. Dit artikel is een bewerking van zijn lezing. Het woord ‘akoestiek’ heeft voor de meesten een beperkte betekenis. ‘De akoestiek is hier niet goed’. ‘Deze zaal heeft een goede…

  Boeken (pg. 18)
  Dit boekenoverzicht is samengesteld door de International Theatre Bookshop, waar genoemde boeken ook te bestellen zijn. (tel. 020-226489) The Staging Handbook, F. Reid, f. 25,60. Dit standaardwerk was lange tijd niet verkrijgbaar. Het is Reid’s vervolg op The Stage Lighting Handbook en behandelt de organisatie en de verschillende onderdelen van…

  Theater De Engelenbak, verbouwen of verbeteren door Arthur van Schendel (pg. 19)
  In de vorige aflevering van Podium en Techniek ‘leverden Gidius Noordman en Freek van Duijn strijd’ over de ‘verbouwing of verbetering van Theater De Engelenbak’. Aan de uitnodiging om deze kritiek te weerleggen wordt door Arthur van Schendel, coördinator van Theater De Engelenbak, gevolg gegeven. De doelstelling van Theater De…

  Lichttechniek: sturen van dimmers door Arjen Hoogervorst (pg. 25)
  Dit deel gaat over de diverse manieren waarop dimmers gestuurd kunnen worden. Daarbij komen onder meer de systemen met een geheugen aan de orde. De auteur, Arjen Hoogervorst, is werkzaam bij Tobekon in Diepenheim. De meeste handgeregelde lichtregelsystemen hebben wel twee of meer voorinstellingen, waarmee lichtstanden kunnen worden ingesteld voordat…

  Geluidstechniek: microfoons door Cor Riethof (pg. 31)
  In dit tweede deel komen de verschillende typen microfoon aan de orde. Daarbij geeft de auteur onder meer aan op welke punten men moet letten bij de beoordeling van de eigenschappen van microfoons. De eerste schakel in de keten van geluidsversterking is vaak de microfoon. Daarnaast hebben we te maken…

  Courage (pg. 33)
  Courage Light is verhuisd. Het nieuwe adres is Koudenhorn 44, 2011 JD Haarlem. In het nieuwe pand beschikt men over een studio met een nuttig oppervlak van 14 x 8 x 4 meter. Daarbij aanwezig zijn een kleedkamer, een permanente limbo en cateringsfaciliteiten. Sinds kort heeft dit bedrijf het agentschap…

  Roos (pg. 33)
  Tapco, fabrikant van mixers, equalizers, mengpanelen en reverberation systemen heeft sinds kort een nieuwe importeur: Iemke Roos Import BV, Hogeweg 33 en 52, 1098 BX Amsterdam.

  Schouwburg Arnhem (pg. 34)
  Niet beschikbaar.

  Produkten: Podiumelementen (pg. 35)
  Enkele mensen van De Graaf uit Sassenheim waren een aantal jaren geleden aanwezig toen men bezig was met een sporthal voor een uitvoering gereed te maken. Zij verwonderden zich er toen over, hoe arbeids- en materiaalintensief het opzetten van het podium was. Kan een podium niet sneller en goedkoper worden…

  Produkten: Lichtregeltafel (pg. 35)
  Tobekon heeft een geheugensysteem op basis van een microprocessor ontwikkeld, dat als ondersteuning aan een bestaande handbediening kan worden toegevoegd. Een soort geheugensteun dus. Bij veel theaters bestaat het belichten, ondanks de kost van veel moderne handregeltafels, toch uit handen- en voetenwerk. Temeer daar steeds meer gezelschappen de beschikking krijgen…

  Nieuw geluid in ’t Spant door Jan Kruijer (pg. 36)
  Het oude theater ’t Spant in Bussum bestaat niet meer. Op de plaats waar het oude theater gestaan heeft is een compleet nieuw gebouw verrezen dat op 1 september zijn deuren zal openen. Jan Kruijer, verbonden aan SAP, informeert op voorhand over de geluidsinstallatie. De opzet van de directie en… 

  Adverteerders-index Podium & Techniek juni 1980 (pg. 38)
  Atlanta (pg. 42), W. Beyne & Zn. BV (pg. 24), Pieter Bollen (pg. 38), Chourchain (pg. 30), Croese (pg. 6), Flashlight BV (3-omslag), IMS Saris Music BV (pg. 21), Inelco (pg. 4), Philips (pg. 22 + 23), Schaap Geluidstechniek (pg. 30), Scholten & Mattijsen (4-omslag), Adv. Handelbur. Stigter (pg. 21), Telstar (pg. 30), Tobekon (pg. 11), Uniflex BV (2-omslag), Transit (pg. 24), Video Play Ned. BV (pg. 38).

  Decorbouw in detail: Decorbespreking door Benno de Vries (pg. 39)
  Aan de bouw van een decor dienen een aantal besprekingen vooraf te gaan, onder meer over de vraag hoe de changementen uitgevoerd zullen worden. Over deze voorbereidende werkzaamheden gaat deel negen in de serie. De auteur is chef van het decoratelier van de STA en gastdocent aan de Rietveldakademie. Voordat… 

  Rectificatie (pg. 42)
  In Podium & Techniek van 9 april j.l. heeft op pagina 15a een advertentie gestaan van Zuidelijk Toneel Globe; waarin een ervaren 1ste inspiciënt werd gevraagd. Abusievelijk werd het woord  “gevestigd” met een “t” op het eind gezet.

  Bestellen losse nummers (pg. 42)
  Bestellingen op losse exemplaren van onze uitgaven is uitsluitend mogelijk via de giro nr. 273700 t.n.v. Stam Tijdschriften BV, afd. M + B, Den Haag of op onze rekening bij de ABN, Javastraat 1, Den Haag. Vermeldt u s.v.p. bij uw overschrijving welke uitgave en welk nummer u wenst te…

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Voorlopige redactieraad
  ir. C.W. van Dorsser, voorzitter
  W. Atsma
  C. Dresens
  Chr. Lievaart
  M. de Roo
  Sj. Schamhart, arch. BNA

  Paul van Haaster, eindredacteur
  Edwin Kisman, alg. hoofdredacteur

  Uitgever
  Stam Tijdschriften BV
  Postbus 235, 2280 AE Rijswijk
  Treubstraat 35, 2288 EH Rijswijk
  tel.: 070-991516, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 62,00 per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,- (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 7,50 (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Javastraat 1, Postbus 4, 2501 CA Den Haag, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 106,-.

  Hoofd advertentie-orderafdeling: H. Voois
  Orderbehandeling: Laura Anganois

  Opzegging jaarabonnementen kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Penningmeester: Chr. Lievaart, Morletpad 3, 6815 EZ Arnhem
  Postgiro 4151868

  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Het volgende nummer verschijnt op 13 augustus.

   

  Terug

LID WORDEN