• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 2, nummer 6, december 1980

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 2, nummer 6, december 1980

  Inhoud

  Cover Podium& Techniek, jaargang 2, nummer 6, december 1980Samenwerking met Belgen door W. Atsma (pg. 3)
  In dit nummer vindt u een artikel van een Belgische collega. Dit artikel, en wat daar verder omheen plaatsvindt, is het eerste resultaat van het contact dat we gezocht hebben om de basis van de Vereniging te verbreden. De schrijver, Sylvain van Labeke, is directeur van de Federatie van Nederlandstalige…

  Bijscholingscursus start september 1981 (pg. 7)
  In nummer 1 van dit jaar heeft u kunnen lezen over de gebeurtenissen rond het onderwijs in de theatertechniek. Nu is het dan zover. Enkele werkgevers- en werknemersorganisaties in de uitvoerende kunsten zagen hun verzoek om subsidie aan het Ministerie van CRM om een bijscholingscursus theatertechniek te bekostigen, gehonoreerd. De…

  Jan van Vlijmen bijna tevreden door Jan Nies (pg. 8)
  In het augustusnummer van Podium en Techniek werd in enkele artikelen aandacht besteed aan het nieuwe gebouw van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Het was de bedoeling, dat daarbij ook een interview met Jan van Vlijmen, de directeur van het Conservatorium, zou worden opgenomen. Door de schoolvakantie kon echter…

  FeNeCC behartigt belangen Vlaamse centra door Sylvain van Labeke (pg. 12)
  In augustus van dit jaar heeft het bestuur van de Vereniging voor Podiumtechnologie contact gelegd met de Federatie van Nederlandstalige culturele centra in België, kortweg FeNeCC. Besloten is op enkele punten samen te gaan werken. Sylvain van Labeke, directeur van FeNeCC, licht zijn federatie toe. De FeNeCC is een vereniging…

  Aanvulling redactieraad (pg. 14)
  Zoals in nummer 4 al gemeld is de redactieraad van Podium & Techniek nu in een definitieve vorm gaan functioneren. In de loop van dit jaar zijn de volgende personen toegetreden: Freek van Duijn, Rik van Hulst, Michael de Roo en Frans van der Veen. Voor het nodige contact tussen…

  Den Haag: stad van onbruikbare theaters (II) door Jan Nies (pg. 17)
  Met een variant op het liedje van Paul van Vliet zou Den Haag in een pessimistische bui ‘de stad van de onbruikbare theaters’ kunnen worden genoemd. Zalen en stoelen genoeg, maar de toneeltechnische omstandigheden schieten op diverse, belangrijke punten tekort. In het vorige nummer werd de situatie op muziek-dramatisch gebied…

  Akoestiek van toneelhuis en orkestbak door prof. Ir. P.A. de Lange (pg. 25)
  De vierde in de rij van sprekers op de ‘zaalakoestische dag’ op 32 april te Arnhem was prof. Ir. P.A. de Lange, hoogleraar aan de TH Eindhoven. Zijn bijdrage is de voorlaatste in deze serie. In theaters leveren het toneelhuis en de orkestbak elk hun eigen akoestische problemen op. Wat…

  Niemand lacht alleen door Fons Jansen (pg. 27)

  Bestellen losse nummers (pg. 28)
  Bestelling op losse exemplaren van onze uitgaven is uitsluitend mogelijk via de giro nr. 273700 t.n.v. Stam Tijdschriften BV, afd. M B, Rijswijk of op onze rekening bij de ABN, Volmerlaan 6, Rijswijk. Vermeldt u s.v.p. bij uw overschrijving welke uitgave en welk nummer u wenst te ontvangen.

  Geluidstechniek: akoestiek door Cor Riethof (pg. 29)
  Akoestiek gaat over geluidsreflecties van zeer verschillende aard en invloed. Een vak apart. In deze serie – waarin dit deel vijf is – kunnen we er echter niet omheen. De in voorgaande afleveringen besproken componenten als microfoons, versterkers en luidsprekers kunnen aan elkaar worden gekoppeld en vormen dan samen een basis-geluidsinstallatie. Een…

  Vondst: audiokabeltester door Freek van Duijn en Gidius Noordman (pg. 30)
  Met een beschrijving van de zogenaamde audiokabeltester starten wij de rubriek ‘Vondst’ In deze rubriek plaatsen wij vinden van lezers. Overigens kunnen ook ‘missers’ een plaats in deze rubriek krijgen. Uitgewerkte ideeën kunnen worden gezonden aan: Redactie Podium & Techniek, Postbus 235, 2280 AE Rijswijk. Een storing in de licht-…

  Boeken (pg. 32)
  In mei 1979 verscheen de Boekwijzer, die overigens nog steeds bij de International Theatre Bookshop verkrijgbaar is (tel. 020-226489). Nu publiceren wij een aanvulling van sindsdien binnengekomen boeken. Kostuum: Ackermann, Ackermann costume’s plates / Specer, Leon Bakst / Belkin-Lohse, The Costume Book / Bing en Braet, Nederlandsche Kleederdragten / Anderson…

  In Concordia klopt bijna alles door Han Vije (pg. 34)
  Concordia in Enschede is onlangs verbouwd. Tijdens de verbouwing van dit theater was Han Vije de directeur. Wat veranderde er zoal? In maart 1974 gaat het Theater aan de Markt Concordia na een uitgebreide restauratie functioneren als klein theater. Uitgangspunt is o.a. een aanbod te doen van de in Nederland…

  Concordia Enschede (pg. 36)
  Niet beschikbaar.

  Decorbouw in detail: aanbrengen structuur door Benno de Vries (pg. 37)
  Bij het schilderen van decors vormt de aangebrachte structuur een belangrijk onderdeel van de ondergrond. In dit twaalfde deel wordt beschreven welke technieken daarbij gehanteerd worden. Voordat het totale decor wordt geschilderd moet er goed worden overwogen op welke manier de diverse onderdelen worden behandeld. De afstand tussen het publiek…

  Personalia (pg. 40)
  In deze rubriek worden opgenomen: functieveranderingen, veranderingen van contract of werkgever, onderscheidingen e.d. Berichten kunnen worden opgegeven bij de redactie, liefst schriftelijk. Adres: Redactie Podium & Techniek, Postbus 235, 2280 AE Rijswijk. Telefoon: 070-901516, toestel 242 of 248. Koos van Vessem heeft op 20 oktober afscheid genomen van de Rotterdamse…

  Produkten: Wolkenmachine (pg. 40)
  De Pea-Souper wolkenmachine is een product van de Engelse fabrikant Le-Maitre. Deze machine bestaat uit een kunststof ketel die bestand is tegen extreem hoge en lage temperaturen. In de ketel zit een beveiligd verwarmingselement van 3000 watt om 25 liter water aan de kook te brengen; een vlotter geeft het…

  OISTT-congres (pg. 40)
  Van 23 februari tot en met 1 januari 1981 wordt in Oost-Berlijn het zesde OISTT-congres gehouden. Het thema is ‘Theater als een centrum van communicatie’. Dit thema wordt behandeld in drie interdisciplinair samen te stellen werkgroepen, die zich respectievelijk zullen bezighouden met het decorontwerp, de theaterarchitectuur en de theatertechniek. Bovendien…

  Knarf (pg. 40)
  Niet beschikbaar.

  Index 1979 (pg. 41)
  Hieronder staat een index van de artikelen die in 1979 in dit blad hebben gestaan. In nummer 1 van 1981 plaatsen wij een index van de jaargang 1980. De cijfers achteraan verwijzen naar het nummer van het blad en de pagina. Verklaring van de afkoringen: B = Boeken, BO = …

  Adverteerders-index Podium & Techniek december 1980 (pg. 42)
  Atlanta Acoustics (pg. 28), Avitec Ned. BV (pg. 21), W. Beyne & Zn. BV (pg. 16), Croese Geluidstechniek BV (4-omslag), Haussmann (pg. 28), Inelco BV (pg. 4), Int. Music Service (pg. 15), Mach. Fabr. Friesland (2-omslag), Peter Groenendijk (pg. 24), Firma Kamphöner GMBH (pg. 11), Philips (pg. 22 en 23), S.A.P. (pg. 21), Selectronic BV (pg. 6), Adv. Handels Bur. Stigeter (pg. 24), Televic (pg. 15), Theater Techniek Drachten (pg. 16), Tobekon (pg. 5), Uniflex BV (3-omslag).

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Redactieraad
  C. Dresens
  F. van Duijn
  R. van Hulst
  Chr. Lievaart
  M. de Roo
  Sj. Schamhart, arch. BNA
  F. van der Veen

  Paul van Haaster, eindredacteur
  Edwin Kisman, alg. hoofdredacteur
  Jaap J. Andela, vormgeving

  Uitgever
  Stam Tijdschriften BV
  Postbus 235, 2280 AE Rijswijk
  Treubstraat 35, 2288 EH Rijswijk
  tel.: 070-991516, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 62,- per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,- (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 7,50 (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Javastraat 1, Postbus 4, 2501 CA Den Haag, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 106,-.

  Hoofd advertentie-orderafdeling: H. Voois
  Orderbehandeling: Laura Anganois

  Opzegging jaarabonnementen kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Penningmeester: Chr. Lievaart, Morletpad 3, 6815 EZ Arnhem
  Postgiro 4151868

  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Omslag: Jan van Vlijmen (Foto Robert Schlingermann)

  Het volgende nummer verschijnt op 11 februari 1981.

  Terug

LID WORDEN