• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 1, februari 1981

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 1, februari 1981

  Inhoud

  Cover Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 1, februari 1981Lichttechnische dag in april door W. Atsma (pg. 3)
  In het vorige nummer was sprake van een aantal bestuursleden dat met zijn of haar gezondheid problemen had. Het doet mij genoegen om te kunnen meedelen, dat die narigheden voorbij zijn en dat wij het nieuwe jaar goed kunnen beginnen. Een februarinummer is wel wat laat om nog aan de…

  De omslag (pg. 3)
  Op de omslag ziet u het Waterlooplein te Amsterdam, de plek waar het gecombineerde stadhuis/muziektheater zal komen te staan. De bouw daarvan komt alsmaar dichterbij. Op dit moment is er een aanvang gemaakt met de sloopwerkzaamheden en wordt het terrein gereed gemaakt voor archeologische werkzaamheden. Als alles verloopt zoals velen…

  ‘Welkom aan theatertechniek maar dienstbaar aan stuk’ door Lia Kist (pg. 7)
  Ezio Frigerio is een decorontwerper uit Italië. Hij ontwierp de decors voor de opera ‘Thijl’ van Jan van Gilse, verleden jaar uitgevoerd tijdens het Holland Festival. Lia Kist sprak met hem. Frigerio begon zijn loopbaan vlak na de oorlog bij de koopvaardij. Na het doorlopen van de zeevaartschool monsterde hij…

  Rectificatie (pg. 8)
  De maker van de foto van het Theater aan de Haven, op pagina 20 van het vorige nummer, is niet zoals vermeld Pan Sok. De fotograaf is Carlos Flores Navea.

  Vondst: Plakbandrol door Chris Lievaart (pg. 9)
  Het aan elkaar plakken van twee banen balletvloer door middel van plakband geschiedde tot dusver door twee personen: Eén hield de rol vast, de ander trok het plakband eraf en drukte het vast op de te plakken vloerdelen. Een simpel instrument –de vondst stamt van een onbekende technicus van het…

  Zaal amateurtoneel is noodzaak door J. Wilst, Hans van Westreenen en Ricardo Nastasi (pg. 11)
  ‘Den Haag: stad van onbruikbare theaters’ was de titel van een in twee delen geplaatst artikel van Jan Nies in nummer 5 en 6 van 1980. Aan het slot van deel 2 noemt hij nog even terloops het theater voor het amateurtoneel. J. Wilst vindt een toelichting op zijn plaats. …

  Geluidssystemen in zalen door Ir. D. Kleis (pg. 13)
  Ir. D. Kleis was de vijfde en laatst spreker op de ‘zaalakoestische dag’ georganiseerd door de Vereniging voor Podiumtechnologie op 21 april 1980 te Arnhem. Met zijn bijdrage besluiten we deze reeks. Een rondom-stralende geluidbron wekt in een zaal tweeërlei soort geluid op (fig.1a): - Direct geluid, dat zich vanuit…

  Product: Stoel (pg. 21)
  Dit type stoel stat onder meer in De Doelen in Rotterdam. Het is een product van de Westduitse fabrikant Kamphöner, die sinds1 januari van dit jaar in ons land wordt vertegenwoordigd door J.D. Blankestijn. Kamphöner kan stoelen leveren volgens een ontwerp van de klant. In het verleden werden –onder een…

  Geluidstechniek: frequentie-egalisatie door Cor Riethof (pg. 23)
  Aan de hand van de gegevens uit de voorgaande afleveringen in deze reeks is men in theorie in staat een basis-installatie op te bouwen. Het wordt daarom tijd om enige aandacht te besteden aan het oplossen van een aantal versterkingsproblemen die zich voor kunnen doen. Grote verbeteringen kunnen worden bereikt…

  Decorbouw in detail door Benno de Vries (pg. 25)
  Een decorschildering komt vaak met experimenteren tot stand. De schilder zoekt daarbij naar de meest geschikte techniek. De technieken voor het schilderen van bomen en voor glas-in-lood ramen worden in dit dertiende deel beschreven. Het decorontwerp is globaal in te delen in ‘entourage’ en ‘speeldecor’. De entourage (omgeving, staat ergens…

  Projectie: Reflectie en refractie door Gerard Mulder en Sjoebert Schröder (pg. 29)
  Dit is het eerste deel in een serie over lichtprojectie in het theater, geschreven door Gerard Mulder en Sjoebert Schröder. De serie is gebaseerd op een rapport dat verleden jaar gereedkwam. Het verschil tussen een spiegelend en een mat oppervlak is welbekend. Men spreekt hierbij ook wel van ‘harde’ en…

  Verslag van een onderzoek door Gerard Mulder en Sjoebert Schröder (pg. 33)
  Gerard Mulder en Sjoebert Schröder dienden in 1977 een verzoek om subsidie in ter financiering van een ad hoc mimetheater-project, genaamd ’n Sprookje? (première: Shaffy-theater, februari 1978). In dit project werd een poging gedaan met eenvoudige hulpmiddelen voor de vormgeving voornamelijk gebruik te maken van projecties. Het idee hiervoor ontstond…

  Knarf (pg. 33)
  Niet beschikbaar.

  Bestellen losse nummers (pg. 34)
  Bestelling op losse exemplaren van onze uitgaven is uitsluitend mogelijk via de giro nr. 273700 t.n.v. Stam Tijdschriften BV, afd. M B, Rijswijk of op onze rekening bij de ABN, Volmerlaan 6, Rijswijk. Vermeldt u s.v.p. bij uw overschrijving welke uitgave en welk nummer u wenst te ontvangen.

  Fiberglas in het theater door Richard Pilbrow (pg. 35)
  De fiberglas-technologie is betrekkelijk nieuw. Wel staat al vast dat zij de vooruitgang op technisch gebied in een hogere versnelling brengt. Ook de lichtontwerper kan daarvan profiteren. Fiberglasvezels zijn zeer soepele kabels die, ondanks hun ogenschijnlijk conventionele uiterlijk van PVC-isolatie, geen koper of draad in het PVC herbergen, maar haardunne…

  Produkten: Sjabloon (pg. 36)
  Flashlight brengt sinds december vorig jaar sjablonen op de makt, speciaal voor het maken van lichtplannen. Zij zijn uitgevoerd volgens DIN-norm 15560, op een schaal van 1:50. Twee types zijn verkrijgbaar, te weten één met symbolen voor theatergebruiken en met symbolen voor film en televisie. Met de sjablonen kunnen ook…

  Produkten: Geluidbegrenzer (pg. 36)
  Meyvis en Co. BV te Bergen op Zoom, een op apparatuur voor geluidmeting gespecialiseerde firma, lever een geluidbegrenzer, CEL 206 geheten, waarmee lawaaioverlast door disco’s, dancings en dergelijke bestreden kan worden. Het apparaat meet de geluidsterkte m3et behulp van een aparte microfoon. Hierdoor worden dus ook de instrumenten van een…

  Produkten: Licht (pg. 37)
  Het Nederlands Congresgebouw in Den Haag heeft sinds eind vorig jaar een nieuwe belichtingsinstallatie, het Sitralux B 30 systeem van Siemens. Het hart van dit systeem is een industriële procescomputer, die o.a. ook wordt toegepast in de glasindustrie, verkeerslichtinstallaties, walserijen. De gewenste lichtstanden kunnen op eenvoudige wijze worden geprogrammeerd, onder…

  Index 1980 (pg. 37)
  Hieronder staat een index van de artikelen die in 1980 in dit blad hebben gestaan. De cijfers achteraan verwijzen naar  het nummer van het blad en de pagina waarop het artikel staat. Verklaring van de afkortingen: B = Boeken, BO = Beleid/organisatie, C = Correspondentie, D = Decorbouw, L = …

  Adverteerders-index Podium & Techniek februari 1981 (pg. 38)
  Aardnoudse (pg. 10), Atlanta (pg. 34), W. Beyne & Zn. BV (pg. 6), Croese (omslag), Diligentia Theater (pg. 10), Eagle (pg. 28), Flashlight BV (pg. 28), A. Hausmann (pg. 34), IMS (pg. 22), Jansen Maarssen BV (pg. 28), Johan Mattijsen (pg. 6), Firma Kamphöner (pg. 5), Lawrence Cases (pg. 10), Schaap BV (pg. 34), Siemens (2-omslag), Stadsschouwburg Heerlen (pg. 38), Adv. Handelsbur. Stigter (pg. 5), Telstar (pg. 28), Tobekon BV (pg. 4), Uniflex (3-omslag).

  Colofon

  Redactieraad
  C. Dresens
  F. van Duijn
  R. van Hulst
  Chr. Lievaart
  M. de Roo
  Sj. Schamhart, arch. BNA
  F. van der Veen

  Paul van Haaster, eindredacteur
  Edwin Kisman, alg. hoofdredacteur
  Jaap J. Andela, vormgeving

  Uitgever
  Stam Tijdschriften BV
  Postbus 235, 2280 AE Rijswijk
  Treubstraat 35, 2288 EH Rijswijk
  tel.: 070-991516, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 65,50 per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,50 (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 7,50 (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Javastraat 1, Postbus 4, 2501 CA Den Haag, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 106,-.

  Hoofd advertentie-orderafdeling: H. Voois
  Orderbehandeling: Laura Anganois

  Opzegging jaarabonnementen kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Penningmeester: Chr. Lievaart, Morletpad 3, 6815 EZ Arnhem
  Postgiro 4151868

  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Omslag: Waterlooplein, Amsterdam (Foto Freek van Duijn)

  Het volgende nummer verschijnt op 9 april.

  Terug

LID WORDEN