• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 2, april 1981

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 2, april 1981

  Inhoud

  Cover Podium en Techniek, jaargang 3, nummer 2, april 1981Theatertechnisch Congres in RAI door W. Atsma (pg. 3)
  De mededelingen van het secretariaat van de vereniging hebben de ene keer wat meer om het lijf dan de andere. In het februarinummer was er weinig nieuws te melden, maar nu zijn er een aantal dingen die de aandacht moeten hebben. Het programma van de lichttechnische dag is vastgesteld. Op…

  Zwartboek van het Nederlandse theater (pg. 7)
  Frits van den Haspel, Dick Heinz en Bart Kalkhoven hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het eerste deel van een zwartboek van het Nederlandse theater. Het onderwerp is de laad- en losvoorzieningen. In augustus 1980 is op een ledenvergadering van de vakgroep techniek van de Kunstenbond FVN een groepje mensen…

  Los- en laadvoorzieningen (pg. 10)
  Niet beschikbaar.

  Arbeidsbelasting technici onderzocht (pg. 12)
  Theatertechnici werken gemiddeld 14 1/3 uur per dag. Hoe groot is de belasting van een technicus? Die gegevens staan in het rapport “Een onderzoek naar de arbeidsbelasting van toneeltechnici, dat eind vorig jaar gereed kwam. Een samenvatting. Onderzocht zijn 40 technici werkend bij gezelschappen die toneel-, ballet-, opera-, mime- en…

  Rapport Dokter Franssen (pg. 13)
  In 1979 vond in de Eindhovense Stadsschouwburg een ongeluk plaats. Op verzoek van het bestuur van de Stadsschouwburg stelde het Veiligheidsinstituut vervolgens een rapport op. Naar aanleiding van dat rapport heeft het bestuur opdracht gegeven aan dokter H.M.M. Franssen, hoofd van de afdeling Bedrijfsgeneeskunde van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst…

  Wet regelt veiligheid in bedrijf (pg. 14)
  De Veiligheidswet uit 1934 heeft haar werk gedaan en wordt binnenkort vervangen door de Wet op de arbeidsomstandigheden, die de veiligheid en gezondheid regelt. De hoofdlijnen staan hieronder beschreven. De werkgever heeft de plicht te zorgen voor de veiligheid, de gezondheid en de bevordering van het welzijn in het kader…

  Schone taak (pg. 14)
  Wanneer we nu de artikelen over het fysiologische onderzoek, de medische observatie in Eindhoven, de Arbeidsomstandighedenwet en het zwartboek naast elkaar zetten, moeten we constateren dat hier een schone taak ligt voor de ledenvergaderingen van de diverse vakbonden om paal en perk te stellen aan de wildgroei in theaterland. Hoe…

  Ontwerp Muziektheater krijgt vorm door Michael de Roo (pg. 17)
  Het ontwerp van het gecombineerde stadhuis/muziektheater te Amsterdam begint vaste vormen aan te nemen. Michael de Roo beschrijft hier de technische voorzieningen van het theatergedeelte. Meer bijdragen volgen. Om in het kort nog even aan te geven hoe de ontwikkelingen ten aanzien van de combinatie stadhuis/muziektheater zijn verlopen en hoe…

  Bestemming gezocht voor oude achterdoeken (pg. 21)
  In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen bevinden zich een veertigtal historische achterdoeken, die nodig aan restauratie toe zijn. Restaureren en weer opslaan heeft echter weinig zin. Wie weet er een bestemming voor? De doeken werden in 1972 door de Koninklijke Schouwburg in Den Haag geschonken aan het Toneelmuseum, thans Nederlands Theater…

  Sierdoek bespannen op brandscherm door Benno de Vries (pg. 25)
  In de Leidse Schouwburg hangt een sierdoek dat op het brandscherm is bespannen. Een mogelijke bestemming voor de doeken die nu liggen opgeslagen in het Zuiderzeemuseum? (Zie pagina 21 e.v.). De Leidse Schouwburg is de oudste nog bestaande schouwburg in Nederland, werd opgericht in 1705 en vele malen verbouwd. De…

  Paard en ezel van Don Quichotte door Rob Hillenbrink (pg. 27)
  De opera Don Quichotte heeft, theatertechnisch gezien, maar ‘’en werkelijk probleem: het paard en de ezel waarop Don Quichotte en Sancho Panza rijden. Toen twee jaar geleden de keus op dit stuk viel, ging aanvankelijk de gedachte uit naar het gebruik van een echt paard en een echte ezel. Omdat…

  Decorbouw in detail: Technische trucs (1) door Benno de Vries (pg. 31)
  De trucendoos van het theater is rijkelijk gevuld. Er zijn genoeg trucs om meer dan één aflevering in deze serie mee te vullen. Nu onder meer aandacht periakten, verzinkingen, wolkenmachines, en het verschuiven van coulissen. Het onderscheid tussen theater- en decortechniek is globaal als volgt: theatertechniek omvat die machinerieën die…

  Bestellen losse nummers (pg. 34)
  Bestelling op losse exemplaren van onze uitgaven is uitsluitend mogelijk via de giro nr. 273700 t.n.v. Stam Tijdschriften BV, afd. M B, Rijswijk of op onze rekening bij de ABN, Volmerlaan 6, Rijswijk. Vermeldt u s.v.p. bij uw overschrijving welke uitgave en welk nummer u wenst te ontvangen.

  Projectie: Problemen door Gerard Mulder en Sjoebert Schröder (pg. 36)
  Wanneer men in het toneelbeeld gebruik gaat maken van een projectie, zijn er altijd wel een aantal problemen die opduiken. Daarover, en over mogelijke oplossingen, gaat dit tweede deel. Het eerste probleem betreft de projectie-afstand in relatie tot het formaat van het gewenste geprojecteerde beeld. Er bestaat een vaste relatie…

  Boeken (pg. 38)
  Dit boekoverzicht is samengesteld door de International Theatre Bookshop, waar genoemde boeken te bestellen zijn (tel. 020-226489). Spiel und Form, W. Reinking, f. 63,35. De auteur, decorontwerper in het Berlijn van de jaren twintig en dertig, beschrijft met uiterste precisie de ensceneringsproblematiek in de grote theaters: Voksbühne, Reinhardtbühnen, Städtische Oper…

  Tijdschriften door de redactieraad (pg. 39)
  Met ingang van dit nummer zullen wij aandacht schenken aan de inhoud van buitenlandse theatertechnische tijdschriften. De rubriek wordt verzorgd door leden van de redactieraad. Theatre Crafts. Theatre Crafts is een Amerikaans Theatertechnisch blad dat negen keer per jaar verschijnt. Een abonnement kost 12 dollar per jaar, plus 2 dollar…

  Bijscholingscursus theatertechniek (pg. 41)
  In september 1981 zullen een twaalftal technici kunnen deelnemen aan de nieuwe bijscholingscursus theatertechniek. Wij schreven daar al over in nummer 6, 1980. Onlangs hebben de verschillende organisaties die de cursus steunen tezamen het bestuur benoemd. De bestuursleden zijn: Nando Schellen (zakelijk directeur Nederlandse Operastichting), voorzitter; Rik van Hulst (directeur…

  Adverteerders-index Podium & Techniek april 1981 (pg. 42)
  Aardnoudse (pg. 34), Atlanta (pg. 16 en 42), Beyne & Zn. (pg. 16), Pieter Bollen (pg. 15), Croese (3-omslag), Dateq (pg. 6), Eagle (pg. 34), Fane (pg. 26), Flashlight (pg. 34), Harder (pg. 26), Hausmann (pg. 34), IMS (pg. 42), Inelco (pg. 30), Kagenaar (pg. 5), Kamphöner (pg. 24), Lawrence Cases (pg. 40), Siemens (2-omslag), Stiger (pg. 24), Telstar (pg. 40), Theater Techniek Drachten (pg. 15), Tobekon (pg. 4), Unifex (4-omslag), Peter Wilke (pg. 40).

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Redactieraad
  C. Dresens
  F. van Duijn
  R. van Hulst
  Chr. Lievaart
  M. de Roo
  Sj. Schamhart, arch. BNA
  F. van der Veen

  Paul van Haaster, eindredacteur
  Edwin Kisman, alg. hoofdredacteur
  Jaap J. Andela, vormgeving

  Uitgever
  Stam Tijdschriften BV
  Postbus 235, 2280 AE Rijswijk
  Treubstraat 35, 2288 EH Rijswijk
  tel.: 070-991516, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 65,50 per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,- (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 7,50 (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Javastraat 1, Postbus 4, 2501 CA Den Haag, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 106,-.

  Hoofd advertentie-orderafdeling: H. Voois
  Orderbehandeling: Laura Anganois

  Opzegging jaarabonnementen kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Penningmeester: Chr. Lievaart, Morletpad 3, 6815 EZ Arnhem
  Postgiro 4151868

  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Omslag: Paard en ezel uit ‘Don Quichotte’ (Foto Marijke Mooy)

  Het volgende nummer verschijnt op 10 juni.

  Terug

LID WORDEN