• Inhoud Podium & Techniek, nulnummer, 27 november 1978

  Inhoud Podium & Techniek, nulnummer, 27 november 1978

  Inhoud

  Cover Podium & Techniek, 0-nummer, nulnummer, 1978Een woord vooraf door C.W. van Dorsser (pg. 1)
  Voor u ligt het allereerste nummer van een nieuw tweemaandelijks tijdschrift, ‘Podium & Techniek’ geheten. Het is bedoeld als de voorloper van een lange reeks jaargangen, waarvan de eerste in januari 1979 begint. In uitgeverskringen noemt men zoiets een nulnummer, een benaming die bi de lezer wellicht een wat negatieve…

  De Vest in Alkmaar: Een veelzijdig Cultureel Centrum door Wim J. van Heuvel (pg. 2)
  In Alkmaar is de langdurige voorbereidingsperiode voor een eigen schouwburg afgesloten met de opening van het cultureel centrum De Vest. De ontwikkelingen op het gebied van de schouwburgaccomodatie stonden de laatste tien jaar niet stil. Dat gold ook ten aanzien van de uitbouw van het bouwprogramma tot een veelzijdig cultureel…

  De nieuwe belichtingsinstallatie in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag door Margreet van Muylwijk (pg. 10)
  De Siemens Sitralux B30 is een computerbestuurde belichtingsinstallatie. Naast het 64 kB werkgeheugen is de Sitralux ook voorzien van twee schijfgeheugens, de zogenaamde floppydisks. Twee magnetische schijven, waarop de belichtingsgegevens kunnen worden vastgelegd. Werkgeheugen en floppy’s tezamen kunnen totaal 1100 lichtstanden bevatten. De op de floppy’s vastgelegde lichtstanden kunnen bovendien…

  Gesprek met een Engels lichtontwerper door Margreet van Muylwijk (pg. 13)
  In oktober van dit jaar vonden de repetities plaats voor de Wagner-opera Tannhäuser. Het lichtontwerp van deze, overigens niet bepaald bejubelde, voorstelling, was afkomstig van de Engelse ontwerper Robert Bryan. We maakten van de gelegenheid gebruik om hem eens te polsen over de manier van werken en de Engelse situatie. …

  Als Zierikzee geen toneeltoren krijgt dan krijgt Zierikzee geen toneel door Gerrit ter Horst (pg. 15)
  Diverse deskundigen uit binnen- en buitenland zijn – ieder voor zich- behoorlijk op de hoogte met de mogelijkheden en wenselijkheden voor het maken van goede accommodaties, waar de podiumkunsten zich in kunnen manifesteren. Dat bleek mij tijdens de leergang ‘Ontwerpaspecten voor theaters en muziekzalen’, die in het begin van dit jaar…

  Een kan meer zijn dan drie… De mogelijkheden van het Nederlands Theater Instituut door Lou Hoefnagels (pg. 17)
  Op 11 april 1978 werd de oprichting van het Nederlands Theater Instituut bekendgemaakt. En dit betekende nu eens niet een uitbereiding van het aantal bestaande theaterinstellingen, want dit N th I was een fusie van drie: de Vereniging Het Toneelmuseum, de Stichting Theater Klank en Beeld, en het Ned. Centrum…

  Podiumindrukken uit Praag en elders door Kees van Dorsser (pg. 20)
  Dat Praag al van oudsher een theater- en muziekstad is, mag bekend worden verondersteld. Opvallend is, dat tot op de huidige dag, ruim tien jaar na de ‘Praagse lente’, het podiumleven bloeit. In het winterseizoen is het moeilijk om plaatsen te veroveren in één van de vele theaters of muziekzalen. …

  Nederland, zijn opera en zijn muziektheater door Nando Schellen (pg. 22)
  Het is een bizar sprookje: in 1980 is het driehonderd jaar geleden, dat de eerste Amsterdammer op het idee kwam deze stad een opera te bezorgen. Theodore Stryker, een in Italië opgevoede Nederlander, was een enthousiast ondersteuner van de toen nog zo jonge nieuwe kunstvorm: het muziekdrama. In 1594 ging…

  Diversen 1 (pg. 27)
  Jaarverslag 1976-1978 van de in Groningen gevestigde theatergroep ‘Genesius’. Deze groep maakt en speelt stukken voor kinderen en jongeren over onderwerpen waarmee zij dagelijks te maken hebben. De groep werd opgericht in 1972, werkte vier seizoenen op amateurbasis en werd vanaf september 1976 in staat gesteld om –eerst voor een…

  Diversen 2 (pg. 27)
  De Stadsschouwburg en Staargebouw in Maastricht heeft in de maanden juni t/m september jl. een verbouwing ondergaan. De op een na oudste stadsschouwburg van ons land werd aan de hand van de plannen van het Architectenbureau Dingemans, De Vries en Heemskerk gemoderniseerd.

  Diversen 3 (pg. 27)
  Het bulletin van de Gem. Diens voor Cultuur te Hilversum bevat het bericht dat de beeldhouwer Gabriël Sterk in opdracht van deze gemeente een beeld heeft voltooid. Een bronzen gestalte van ruim twee meter toont ons de komediespeler. Hij nodigt met een zwierig gebaar iedereen uit binnen te treden ‘in…

  Diversen 4 (pg. 27)
  Wordt het gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Plein in Den Haag concertzaal? Als het aan architect Sj. Schamhart, HBO/BNA, ligt wel. Hij heeft zich nog afgevraagd hoe voldaan zou kunnen worden aan bij het Residentie Orkest en vele Hagenaars levende wens naar een goede concertzaal. Zijn…

  Diversen 5 (pg. 27)
  De gemeente Utrecht zal wat de concertzaal betreft in het begin van het volgende jaar uit de zorgen zijn. Dan wordt het Muziekcentrum Vredenburg in gebruik genomen. We hopen er in een van de volgende afleveringen van Podium & Techniek uitvoerig op terug te komen. Het Muziekcentrum zal onderdak bieden…

  Nieuwe producten 1 (pg. 28)
  Deze rubriek beoogt de lezer met korte berichten op de hoogte te brengen van mogelijk voor hem nieuwe producten, apparaten, installaties, ontwikkelingen, enz. De redactie houdt zich aanbevolen voor gegevens die op nieuwe producten e.d. betrekking hebben. Namen en adressen van de leveranciers worden genoemd. Dat houdt evenwel niet in…

  Nieuwe producten 2 (pg. 28)
  Uniflex te Haelen, Napoleonseweg 99, tel. 04759-2626 brengt sinds kort een kompaktbühne in de handel, die nieuwe mogelijkheden schept voor accommodaties waar door plaatsgebrek geen permanente bühne gewenst is. De kompaktbühne bestaat uit een basisset van in hoogste verstelbare podiumelementen van 2 m² en kan overeenkomstig de specifieke wensen van…

  Nieuwe producten 3 (pg. 28)
  B.A. de Graaf Technische Handelsonderneming B.B. te Sassenheim, Hoofdstraat 222, tel. 02522-12641 heeft geïllustreerde folders beschikbaar over de Trenomat podiumelementen en de Trenomat scheidingswanden die zij bouwt en in de handel brengt. Met duidelijke illustraties wordt aangegeven hoe de podiumelementen o.m. een theatertoneel, koor- en concertpodium of een showpad kunnen…

  Nieuwe boeken (pg. 28)
  Mevrouw Gerda Tendeloo, de bibliothecaresse van de bibliotheek van de Theaterschool heeft aangeboden een overzicht te maken van regelmatig boeken die op het terrein van theatertechniek, decorbouw, schouwburgbouw, etc. zijn verschenen. Prijzen van de boeken en namen van de uitgevers zullen telkens zoveel mogelijk worden vermeld. In de bibliotheek van…

  Woord van de uitgever (pg. 29)
  Als je als uitgever meer dan dertig jaar met technische vakbladen* bent omgegaan sta je vanzelfsprekend sympathiek tegenover het denkbeeld om een vakblad op het gebied van de theatertechniek te gaan uitgeven. Die sympathie is nu met medewerking van de voorlopige Redactieraad, de schrijvers van de artikelen en alle andere…

  Nieuws van de Vereniging voor Podiumtechnologie door Wigger Atsma (pg. 30)
  Op 6 april 1977 nam ir. C.W. van Dorsser het initiatie een groep mensen te polsen naar hun belangstelling voor het oprichten van een vereniging die op het gebied van de uitvoerende kunsten, de technologische aspecten, de nodige aandacht zou kunnen geven. Er kwam voldoende positieve reactie op deze poging…

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Voorlopige Redactieraad
  ir. C.W. van Dorsser, voorzitter
  W. Atsma
  Chr. Lievaart
  mr. C.P. Lohr
  Sj. Schamhart, arch. BNA
  mr. N.J. van der Werf

  J.G. Smit, eindredacteur a.i.
  Jaap J. Andela, lay-out

  Redactiebureau
  Oranjestraat 8, 2514 JB Den Haag
  Postbus 375, 2501 BG Den Haag
  tel.: 070-646814, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 58,50 per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,50 (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 8,- (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Javastraat 1, Postbus 4, 2501 CA Den Haag, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 97,50.

  Hoofd advertentie-orderafdeling:
  H. Voois
  Ordebehandeling:
  Jeannette Pasman

  Opzegging jaarabonnement kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Girorekening: Gem. Giro Amsterdam W 21733 t.n.v. N. van der Werf
  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Terug

LID WORDEN