• Voorwoord, Nieuwsbrief 4, maart 1989

  Aan onze leden, belangstellenden en toeleveringsbedrijven, Het is inmiddels weer bijna een jaar geleden, april 1988, dat de Vereniging haar eerste nieuwsbrief aan haar leden verstuurde. Deze Nieuwsbrief markeerde het moment waarop de Vereniging op een andere manier dan via Podium haar leden is gaan benaderen.

  Ontevredenheid over wat er elders verscheen op ons vakgebied bracht ons er vervolgens toe de Nieuwsbrief te gaan gebruiken voor meer dan alleen verenigingsnieuws. Zonder al te veel problemen kon nieuws in ruimere zin in de vorm van artikelen e.d. worden vergaard en was een aantal toeleveringsbedrijven bereid ons financieel te ondersteunen om deze informatie op een aantrekkelijker manier te presenteren dan op het eigen postpapier. Waarvoor onze dank. Ook bleek de (oude) redactiecommissie bereid haar werkzaamheden voorlopig voort te zetten en in dienst te stellen van deze wat omvangrijker Nieuwsbrief. Op die manier was het mogelijk van de oorspronkelijke vier pagina’s over te stappen op acht gezette pagina’s.

  De mogelijkheden zoals die er nu liggen zijn echter beperkt. De vorm waarin de Nieuwsbrief nu verschijnt is dan ook niet meer dan een tussenfase. Om werkelijk de informatievoorziening op gang te houden en met goede artikelen op het terrein van verschillende disciplines in de theatertechniek op de proppen te komen is het absoluut noodzakelijk een stap verder te gaan. Inhoudelijk zijn we nu gebonden aan wat er met het zeer beperkte budget mogelijk is. En dit beperkte budget bepaalt ook het wat mager aandoende uiterlijk: vier losse velletjes A4, weinig illustraties, geen kleur.

  Het bestuur heeft zich in de afgelopen tijd verdiept in de mogelijkheden die er zijn om een tijdschrift met een stevige redactionele basis in het leven te roepen, daarbij uitgaande van een bredere kring van belangstellenden dan de leden alleen. Daarom is besloten tot de oprichting van een stichting, die de uitgave van het tijdschrift moet gaan voorbereiden en uiteindelijk verwezenlijken. In het bestuur van deze stichting (in oprichting) zitten leden van de Vereniging, maar er is ook plaats ingeruimd voor de Stichting Vakbeurs Theatertechniek. De volgende personen zijn bereid gevonden plaats te nemen in het bestuur van deze stichting in oprichting: Rudolf Wolfensberger, Frits van den Haspel, Ab Klomp, Jan Ritsema en Paul Anderssen.
  Het welslagen van een en ander zal enerzijds afhangen van de leden van de Vereniging zelf: hoe staan zij tegenover het tijdschrift, hoeveel inbreng willen ze daarin hebben (reageren!) en met hoeveel nieuwe leden kunnen zij de gelederen versterken, etc. Anderzijds hangt het succes af van de inbreng van toeleveringsbedrijven, behalve een financiële inbreng middels advertenties, ook een inhoudelijke, o.a. middels het verschaffen van productinformatie en dergelijke.

  Een voorzichtige blik in de toekomst laat ons zien dat een tijdschrift als dit levensvatbaar is. Niet gericht op pure winst, maar op financiële haalbaarheid. Niet gericht op het veroveren van de markt, maar op de mensen uit het vak, theatertechnici, toeleveringsbedrijven, theaterarchitecten, decorontwerpers, in het kort al die mensen die zich met theater in technische zin bezighouden. Uit het verleden is nu wel gebleken dat het beter is zo’n tijdschrift te laten produceren doormensen die in het vak zitten en/of er directe affiniteit mee hebben. Dat moment lijkt gekomen.

  Maar hierop vooruitlopend willen wij de Nieuwsbrief vanaf het volgende nummer, dat media mei moet verschijnen in een ander jasje steken. Dit betekent concreet uitbreiding van het aantal pagina’s van 8 naar 12, een omslag, pagina’s niet meer los zoals nu, maar op dubbelgevouwen A3 en geniet. Een mini-tijdschrift, zo u wilt. Deze uitbreiding is uiteraard niet alleen bestemd voor de redactionele kant. In dit blad willen we ook ruimte bieden aan de toeleveringsbedrijven om te adverteren. Natuurlijk is dit nodig om de uitgave mogelijk te maken, maar het lijkt ons verder ook logisch dat die advertenties daar terecht komen waar ze thuishoren, namelijk in een goed theatertechnisch tijdschrift.

  Advertentietarieven
  Voor dit mini-tijdschrift, Nieuwsbrief nieuwe stijl, kunnen we nu de advertentietarieven geven. De basis voor deze tarieven is zwart/wit. Voor steunkleur(en) en fullcolour gelden toeslagen.

  De tarieven zijn:

  1/1 pagina: f. 1.250,-
  1/2 pagina: f. 750,-
  1/4 pagina: f. 400,-
  1/8 pagina: f. 250,-
  Toeslag 1 steunkleur f. 600,-
  Toeslag 2 steunkleuren f. 1.200,-
  Toeslag fullcolour f. 1.250,-

   

  Deze tarieven zijn exclusief BTW. Lithokosten e.d. komen voor rekening van de adverteerder. Voor advertenties die herhaald geplaatst worden bieden wij een korting aan.

  Postbusnummer
  Het redactiesecretariaat van de Nieuwsbrief heeft nu een eigen postbusnummer, om het secretariaat van de Vereniging niet onnodig veel werk te bezorgen, en om zo snel mogelijk de binnengekomen post te kunnen verwerken. In deze postbus kunt u deponeren:

  • Uw commentaar, kritiek: inhoudelijk, nieuwe ideeën, wensen! Schroom niet om hiervan gebruik te maken.
  • Uw berichten, nieuws, artikelen, bestemd voor publicatie. Een bericht in dit nummer als van Louis Janssen over het gebruik van zendermicrofoons in de SSB Groningen is in dit blad op zijn plaats. Wie heeft er nog meer van dergelijke waarschuwingen, aanwijzingen, adviezen, e.d.? Wees ook hier niet te schuchter. Alle teksten worden geredigeerd, d.w.z. verzorgd: punten, komma’s en spelling. Dat is ons probleem, niet het uwe!

  En in deze postbus kunnen toeleveringsbedrijven deponeren:

  • Uw advertenties, of de teksten daarvoor., afhankelijk van de gemaakte afspraak.
  • De productinformatie die u kwijt wilt. Het zal duidelijk zijn dat dit laatste per item summier moet zijn (5 à 10 kolomregels per item, exclusief eventuele kleine afbeeldingen van max. 3,5 x 2,5 cm).

  Voor de volledigheid volgt hier het adres van het redactiesecretariaat:
  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Postbus 15172
  1001 MD Amsterdam

  Prijsvraag
  En dan nog dit. Voor het nieuwe tijdschrift bestaat nog altijd geen naam. Tenminste niet een die uitblinkt in vindingrijkheid. Wie bedenkt er een? Voor de origineelste titel heeft de Vereniging een boekenbon van f. 250,- klaar liggen, te besteden bij de International Theatre Bookshop. Zend uw idee zo snel mogelijk in naar het postbusnummer. In mei wordt de winnaar bekend gemaakt.

  Let op! Het woord ‘Podium’ mag op geen enkele wijze (niet op zichzelf, niet in samenstellingen) in de nieuwe naam voorkomen!

  Verdere plannen
  Omdat het tijdschrift wordt ondergebracht in een aparte stichting is het niet noodzakelijk dit alleen bij de leden te bezorgen. We zullen dan ook een campagne starten om de oplage te vergroten van 500 exemplaren naar minimaal het dubbele, zo niet het drievoudige. De leden zelf kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Maak uw omgeving attent op het bestaan van de Vereniging en het tijdschrift. Wijs ook in uw contacten met de toeleveringsbedrijven op het tijdschrift en de advertentietarieven, die in vergelijking met andere tijdschriften aantrekkelijk zijn.

  Voor de leden worden regelmatig dagen georganiseerd. Hiervan heeft u dit seizoen al een paar voorbeelden kunnen zien. Een prijsverschil voor deelname aan deze dagen van leden ten opzichte van niet-leden zal een gegeven blijven. Het bestuur van de Vereniging is van mening dat de leden hier recht op hebben en rekent erop dat men zich bewust wordt van de voordelen van het lidmaatschap. Om dit eenvoudig te kunnen controleren wordt binnenkort een lidmaatschapskaart gemaakt waarmee u zich bekend kunt maken als lid van de Vereniging voor Podiumtechnologie.

  Terug

LID WORDEN