• Theater Instituut Nederland: van vier naar één, René van Son, Zichtlijnen 27, februari 1993

  ?Het Theater Instituut Nederland, de nieuwe serviceorganisatie voor het professionele Nederlandse Theater, bestaat sinds 1 januari 1993. Het instituut is ontstaan door een fusie van het Nederlands Instituut voor de Dans, het Nederlands Mime Centrum, het Nederlands Poppenspel Instituut en het Nederlands Theater Instituut.

  Doelstellingen
  Het Theater Instituut Nederland richt zich op het verleden, het heden en de toekomst van het theater. Het draagt bij aan de kennis van, het inzicht in en de meningsvorming over het professionele theater in Nederland en daarbuiten. Met dat doel organiseert het Theater Instituut debatten, conferenties en tentoonstellingen, publiceert het boeken en tijdschriften, stimuleert het internationale contacten en verricht het toegepast onderzoek, zowel historisch als hedendaags. Het Instituut verzamelt documentatiemateriaal en verspreidt de verzamelde informatie, onder meer via het eigen informatie- en documentatiecentrum. Daarnaast probeert het de deskundigheid van theatermakers en van anderen die beroepsmatig in het theater werkzaam zijn te vergroten door het initiatief te nemen voor workshops, gesprekken of andere ontmoetingen.

  Het Instituut hanteert een ruime definitie van het eigen werkterrein. Onder theater wordt verstaan, toneel, dans, mime, poppenspel, objecttheater, beeldend theater, opera en operette, theateramusement en jeugdtheater. Het houdt zich bezig met alle verschijningsvormen van de podiumkunsten, met uitzondering van de muziek. Theatermakers ziet het Instituut als de groep medewerkers die betrokken is bij de totstandkoming van een theaterproductie.

  Publicaties
  Het Theater Instituut ziet zichzelf als een denktank, de plek bij uitstek waar het debat over theater dient plaats te vinden. Dat debat is vooral van belang voor de theatermakers maar eveneens voor het publiek, de media, de docenten en de verschillende overheden. De onderwerpen komen voort uit de Nederlandse of de internationale stand van zaken binnen de verschillende theaterdisciplines, maar ook cultuurpolitieke vraagstukken komen aan de orde.

  Tot de publicaties behoren vaktijdschriften, gericht op professionele theatermakers en op de groep van meer oppervlakkig geïnteresseerden. Daarnaast bestaan er twee boekreeksen, TheaterCahiers en Parade. TheaterCahiers maakt de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de collectie van het Theater Instituut toegankelijk. De Parade-reeks bestaat uit een serie monografieën over de belangrijkste hedendaagse theatermakers en is een ui8tgave van het Nederlands-Vlaams Instituut voor de Podiumkunsten EESV, een samenwerkingsverband tussen Theater Instituut Nederland en het Vlaams Theater Instituut in Brussel. Hetzelfde Nederlands-Vlaams Instituut is verantwoordelijk voor de uitgave van een gezamenlijk promotietijdschrift voor het buitenland dat vier maal per jaar in het Engels en Frans verschijnt. Het Theater Instituut verspreidt daarnaast ook het Groepenboek, een losbladige uitgave waarin 75 Nederlandse groepen zijn opgenomen en dat bestemd is voor buitenlandse afnemers. Andere publicaties voor de internationale markt zijn bloemlezingen uit het werk van Nederlandstalige toneelschrijvers in het Duits, Frans en Engels. Aan het eind van het seizoen verschijnen bovendien de Theater- en Dansjaarboeken.

  Internationaal
  Het Theater Instituut ziet al zijn activiteiten in een internationale context. Doel van die internationale interesse is de positie van degenen die zich beroepsmatig met theater bezighouden ook in het buitenland te versterken. Dat kan met behulp van promotieactiviteiten ten behoeve van Nederlandse theatergroepen en –auteurs maar er wordt ook veel aandacht besteed aan de mogelijkheden die geboden worden door workshops, cursussen, masterclasses en dergelijke, in Nederland en in het buitenland. Het Instituut fungeert daarbij als het Nederlandse centrum van het Internationale Theater Instituut en neemt actief deel aan een groot aantal internationale netwerken zoals de Informal European Theatre Meeting en het Europees Netwerk van Informatiecentra voor de Podiumkunsten.

  Onderzoek
  Het toegepast historisch en hedendaags onderzoek is gericht op de theaterpraktijk maar ook op het Nederlandse en internationale kunst- en cultuurbeleid. Daarbij wordt samengewerkt met universiteiten in Nederland en Vlaanderen en met andere onderzoeksinstellingen. De resultaten vormen de basis voor conferenties, publicaties, tentoonstellingen of andere activiteiten.

  Ook wordt er bijgedragen aan de ontwikkeling van kennis en inzicht van de professionele theatermaker met behulp van lezingen, publicaties, discussies, conferenties, het organiseren van stages, workshops en andere dergelijke activiteiten. Aan kleine groepen worden beleidsadviezen gegeven en dansers worden geïnformeerd over de beroepsmogelijkheden na het beëindigen van hun dansloopbaan.

  Bovendien publiceert het Theater Instituut, als dan niet in samenwerking met buitenlandse uitgeverijen, tentoonstellingscatalogi, boeken die soms wetenschappelijk van aard zijn en soms zijn bestemd voor een groter publiek, en speciale uitgaven, bijvoorbeeld bij grote presentaties van Nederlandse Podiumkunst in het buitenland.

  Collectie
  De voormalige afzonderlijke bibliotheken zijn sinds de fusie samengevoegd tot één informatie- en documentatiecentrum voor alle disciplines. De onderdelen van dit centrum zijn:

  • De theaterbibliotheek met een grote collectie boeken, teksten, tijdschriften, bladmuziek, video’s, opnames, recensies en programmaboekjes. Verder vindt u er actuele informatie over lopende zaken, zalen, instellingen en gezelschappen. De bibliotheek is open van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur.
  • De bijzondere collectie theaterattributen die deels worden getoond aan de hand van wisselende tentoonstellingen in het Theatermuseum.
  • Museum van het poppenspel te Den Haag met een permanente expositie van de grote verzameling poppen uit binnen- en buitenland en een toegankelijke collectie boeken, tijdschriften, prenten en objecten met betrekking tot het poppenspel. Het museum is iedere zondag geopend van 12.00 tot 14.00 uur.

  Lidmaatschap
  U kunt lid worden van het Theater Instituut en daarmee gratis toegang krijgen tot theaterbibliotheek en Theatermuseum of korting krijgen op de toegangsprijs van andere activiteiten die het Instituut organiseert en op de abonnementsprijs van de vaktijdschriften Notes en Toneel Theatraal. Opgeven als lid kan aan de balie van het Theater Instituut Nederland, Herengracht 168 in Amsterdam of telefonisch op nummer 020-6235104.

  Terug

LID WORDEN